Категорија: Некатегоризовано

 • Engleski 1 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама ho am I? (10)             Globetrotter!(9)                 Growing up(9)             Inspiration(10) Grammar: Present Simple and Continuous, State and action verbs Vocabulary: Personality adjectives,Identity Countries and nationalities(UK)   Grammar:…

 • Programiranje I – plan

  Тема (број часова) Садржаји ПРОГРАМИРАЊЕ РАЧУНАРА (2)     Појам хардвера и софтвера (њихова улога у рачунару). Програмски језици (историјски развој, подела и особине). Компајлер и линкер. Појам синтаксе и семантике програмских језика. Синтаксни дијаграми. Бекусова нотација. АЛГОРИТМИ  (6) Дефиниција и својства. Задатак и алгоритам. Графички запис алгоритма. Анализа проблема. Етапе решавања задатака. Провера исправности…

 • Srpski I – plan

    Nastavna tema / Fond časova po temama Sadržaji po temama Uvod u proučavanje književnog dela  (19) – pojam umetnosti – vrste umetnosti – književnost kao umetnost – usmena i pisana književnost – tema, motiv, fabula, siže – književni rodovi i vrste – n o književnosti– lik u književnom delu – Antigona – Sofokle –…

 • Racunarska grafika i multimedija – plan

  Tema (broj casova) Sadrzaji Uvodni deo (2) Pojam racunarske grafike. Pojam multimedije Rad sa tekstom (4) Podešavanje tastature za upotrebu različitih vrsta fontova. Instalacija željenih fontova. Alati za obradu teksta. Fontovi. Umetanje simbola i kreiranje prečica za najčešće korišćene simbole. Font editor (kreiranje sopstvenih slova). Obrada slika na racunaru (22) Osnovni pojmovi. Izvori slika (crtež,…

 • Elektricna merenja – plan

  Nastavne teme /                       Fond časova po temama Sadržaji po temama Uvod u električna merenja (2)   Greške (2)     Pribor za električna merenja (2) Instrument sa kretnim kalemom (15)       Elektrodinamički instrumenti (3)     Ponavljanje prostoperiodičnih veličina (2)           Merenje električne otpornosti (2)     Merenje kapacitivnosti…

 • Prakticna nastava II – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама УВОД (2) –       радно место, алат, пробор –       заштита на раду –       АБХ заштита –       заштита од напона додира, противпожарна заштита Упознавање са програмом и алатом, радно место, заштита од напона додира ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СПАЈАЊА ЕЛЕМЕНАТА (4) –       лемљење, лемљење спојева на мрежици од металне…

 • Prakticna nastava I – plan

  Nastavne teme / Fond časova po temama Sadržaji po temama A) METALSKI RADOVI (28) 1. Mere HTZ (2) – zaštitna sredstva, upotreba i rukovanje Zaštitna sredstva, upotreba i rukovanje zaštitnim sredstvima 2. Osnovni alat (4) – upoznavanje osnovnog alata: čekić, igla, šestar, obeleživač, sekač, turpije, ctege, klešta, odvijači, testere i burgije. upoznavanje osnovnog alata: čekić,…

 • Racunarstvo i informatika – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (4) Предмет изучавања. Информатика и друштво. Историјат.   РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ (16)   2.1. Структура рачунарског система 2.2. Хардвер Процесори (микропроцесори). Магистрале. Меморије. Периферијски уређаји и интерфејс. Повезивање хардверских компоненти (конфигурисање система). Структура PC-а. Кућиште (матична плоча, разне врсте картица, хард-диск, дискетна јединица,…

 • Osnove elektrotehnike II – plan

    Наставна тема (број часова)   Садржаји по темама   НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (22)     Дефиниција тригонометријских функција. Тригонометријски круг и ток тригонометријских функција (за sinα и cosα). Адиционе теореме. Дефиниција радијана. Појам комплексног броја. Принцип производње наизменичне електромоторне силе. Генератор наизменичне струје. Основни параметри наизменичних величина: тренутна вредност, амплитуда, фаза, почетна фаза, учестаност, кружна…

 • Biologija – plan

  Nastavna tema Ciljevi I zadaci Osnovni pojmovi ekologije Formiranje pravilnih predstava  I pojmova o prirodi.Razvoj naucnog pogleda na svet I razvijanje ljubavi prema prirodi Zastita I unapredjivanje zivotne sredine Razvijanje ekoloske svesti I ekoloske culture;formiranje radnih navika I odgovornosti prema radu Pojam zagadjivanja zivotne sredine:vazduha,vode ,zemljista,hrane I radioaktivno zagadivanje Sticanje saznanja o duznostima I obavezama…

 • Osnove elektrotehnike I – plan

  Наставна тема (број часова) Садржаји по темама   УВОД (4)   Структура материје. Основни појмови о електрицитету и електричним својствима материје. Проводници, полупроводници и изолатори. Појам јединица. Међународни систем јединица. ЕЛЕКТРОСТАТИКА (17)   Појам наелектрисаног тела. Количина електрицитета, дефиниција и јединице. Појам електричног поља. Графичко приказивање електричног поља. Хомогено електрично поље. Вектор електричног поља. Силе…

 • Racunari I – plan

  Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (10) Податак и информација.  Обрада података. Уређаји за АОП. Историјски развој.Дискретно представљање података. Представљање бројних података. Представљање  предзнака броја. Сабирање и одузимање целих бројева. Фиксни и покретни зарез. БЦД бројеви. Стандардни кодови. Преглед основних компоненти рачунарског система. Функционалне јединице рачунарског система. Процесор. Меморијски подсистем.…