Category: Некатегоризовано

 • Gradjansko vaspitanje IV – plan

  Наставне теме/ Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (1) Упознавање ученика са програмом и начином рада   Слободан приступ информацијама од јавног значаја (7) Прва тема се односи на разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у коме се информација одређује као „кисеоник“ демократије.Ученици упознају Закон…

 • Gradjansko vaspitanje III – plan

  Nastavne teme/Fond casova po temama Садржаји по темама Увод (1) Упознавање са садржајем предмета и начином рада     Demokratija i politika (4) У првој радионици („Демократија и демократско одлучивање“) даје се минималана дефиниција демократије да би ученици схватили основну важност правила и процедура у демократији Gradjani i gradjansko drustvo  (9) У наредним радионицама („Предности…

 • Gradjansko vaspitanje I – plan

  Наставне теме/ Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (1) Уводни део укратко обрађује три теме значајне не само за непосредну реализацију часова/ радионица, већ и за сагледавање наставног програма као целине. Прво поглавље даје основне информације о садржају и могућим приступима образовању за демократију и грађанско друштво. Други део садржи детаљна упутства -сценарије…

 • Gradjansko vaspitanje II – plan

  Наставне теме/ Фонд часова по темама Садржаји по темама Увод (1) Упознавање са садржајем предмета и начином рада Права и одговорности (5) Ова тематска целина уводи ученике у познавање и разумевање проблематике права и одговорности и развија способности, ставове и поступке који воде заштити и остваривању права Врсте права и односи међу правима  (5) Ова…

 • Srpski jezik i knjizevnost IV – plan

  Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама   Проучавање књижевног дела  (7) – стварање књижевноуметнич. текста; – књижевна култура; – приповедање и приповедачи – уметнички простор и време – О култури – Исидора – Шта ли те спречи – Десанка Максимовић   Култура изражавања (26)     – говорне вежбе – писмени…

 • Srpski jezik i knjizevnost III – plan

  Наставна тема / Фонд часова по темама Садржаји по темама Књижевност модерне (36) – Модерна – појам, појава, стилске особености епохе, значај, представници; Европска модерна   – Албатрос – Бодлер – Велрен, Маларме, Рембо – Ујка Вања – Чехов   Српска модерна   – Антологија – Поповић – Јабланови – Дучић – Залазак сунца –…

 • Engleski 3

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама Join the club (11)               Keeping up-to-date (11)         An eye for an eye (9) Grammar:Present Simple and Present Continuous,Reflexive pronouns,Order of adjectives Vocabulary:Clubs,societies,organizations,Phrasal verbs,Clothes and accessories,Vocational texts   Grammar:Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous…

 • Engleski 2 – plan

  Nastavne teme/Fond casova po temama Sadrzaji po temama The world of work (10)             Love and trust (9)                 The media (9)             Crime doesn’t pay(10) Grammar: Gerund and infinitive Vocabulary: Jobs and professions,Email addresses      …

 • Engleski 1 – plan

  Наставне теме /                             Фонд часова по темама Садржаји по темама ho am I? (10)             Globetrotter!(9)                 Growing up(9)             Inspiration(10) Grammar: Present Simple and Continuous, State and action verbs Vocabulary: Personality adjectives,Identity Countries and nationalities(UK)   Grammar:…

 • Programiranje I – plan

  Тема (број часова) Садржаји ПРОГРАМИРАЊЕ РАЧУНАРА (2)     Појам хардвера и софтвера (њихова улога у рачунару). Програмски језици (историјски развој, подела и особине). Компајлер и линкер. Појам синтаксе и семантике програмских језика. Синтаксни дијаграми. Бекусова нотација. АЛГОРИТМИ  (6) Дефиниција и својства. Задатак и алгоритам. Графички запис алгоритма. Анализа проблема. Етапе решавања задатака. Провера исправности…