El.aparati i uredjaji

Predmet: ELEKTRIČNI APARATI I UREĐAJI

Cilj predmeta Cilj predmeta je da učenici usvoje teorijske osnove potrebne za razumevanje principa rada električnih uređaja, priključenih na instalaciju jake struje.

Polazna osnova: Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik  br. 9 iz 2003. godine,

Preporučena  literatura: Udžbenik Električni aparati i uređaji Jaroslav Živanić i grupa autora

RazredTREĆI

nedeljni fond časova: 2 t

godišnji fond časova:62 teorije

 

 

Nastavne teme /                             Fond časova po temama

Sadržaji po temama

 

UVOD (1)

 

 

 

 

 

ELEKTROTERMIČKI APARATI I UREĐAJI (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASHLADNI I KLIMA UREĐAJI (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRIČNE MAŠINE (20)

 

 

Upoznavanje učenika sa značajem, ulogom i primenom električnih uređaja kao i rashladnih uređaja i mašina.

 

 

Prenos toplote provođenjem, konvekcijom i zračenjem. Metali, nemetali i legure (koji se koriste za konstrukciju termičkih uređaja) i njihove osobine. Grejna tela, način povezivanja sa prekidačem. Višestepeni prekidač i određivanje snage za pojedine stepene. Proračun grejne spirale. Električni štednjak, konstrukcija, električna šema, kvarovi i njihovo otklanjanje. Termoakumulacione peći, konstrukcija, električna šema, kvarovi i njihovo otklanjanje. Mašine za pranje rublja, konstruktivni delovi, princip rada, električna šema, kvarovi i njihovo otklanjanje. Električni bojler, konstrukcija, električna šema, kvarovi i njihovo otklanjanje. Električni aparat za zavarivanje, delovi i regulacija struje.

 

 

 

Rashladni uređaji na bazi promene agregatnog stanja, otapanje, isparavanje i sublimacija. Radne materije u rashladnim uređajima, osobine i upotreba. Kompresorski uređaji za hlađenje. Klipni kompresor, delovi, princip rada. Kondenzatori, hlađeni vodom i vazduhom. Isparivač, vrste i uloga. Separator. Regulacioni ventili, vrste i uloga. Termostati i presostati. Filteri i sušači. Cevovodi. Električna šema kućnog kompresorskog hladnjaka. Prozorski klimatizatori

 

Vrste i uloga električnih mašina. Mašine za jednosmernu struju. Princip rada i konstrukcija mašina za jednosmernu struju. Vrste mašina za jednosmernu struju prema pobudi. Transformatori. Princip rada i delovi transformatora. Veze transformatora i njihova primena. Asinhroni motori. Konstruktivni delovi, princip rada i karakteristike trofaznog motora. Puštanje u rad asinhronog motora. Jednofazni asinhroni motor, princip rada i puštanje u rad. Sinhroni generatori, konstruktivni delovi, princip rada i karakteristike. Sinhroni motori, konstruktivni delovi, princip rada, karakteristike i primena. Komutatorni motori, opis, vrste i primena.