Техничар друмског саобраћаја

Неки од циљева и радних задатака:

Oрганизацијa превоза путника и робе, регулисање и безбедност  у друмском саобраћају, стационарни саобраћај, одржавање возила, познавање моторних возила, решавање проблема у саобраћају, чиниоци у области саобраћајне психологије као  превенција од удеса, савладавање савремених захтева транспорта, принципа и законитости регулисања друмског саобраћаја, принципи и методе које могу да повећају квалитет у организацији саобраћајне производње… Обавезна је обука вожње за Б категорију…

 

Шта после?

– Посао у саобраћајним предузећима, полицији, општинама, предузећима за изградњу путева, организацијама које се баве техничким прегледом возила, свим предузећима која у свом возном парку поседује више возила за сопствене потребе, послови диспечера, одржавање техничке исправности возила, контролисање документације, послови представништва, заступања и осигурања возног парка, регистрације возног парка, контрола безбедности саобраћаја, послови отправника аутобуса и израда реда вожње, послови у предузећима комуналних делатности, у туристичким агенцијама, у организацијама такси службе и ауто школа, послови инспекције саобраћаја у органима управе, приватни бизнис…

Или: Специјализација (V степен): дошколовање за инструкторе вожње и за различита друга специјалистичка сертификована звања.

Школа располаже са 10 возила за полагање возачког испита.

Обука возача за Ц категорију

Табела са предметима: