Ђачки парламент Техничке школе

Члан 1.

Ђачки парламент Техничке школе у Пироту је нестраначка и невладина организација ученика Техничке школе у Пироту чији су превасходни задаци развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим сличним организацијама у нашој земљи и иностранству.
Статут ђачког парламента (88 кБ) ( пдф )

Циљеви

Циљеви Ђачког парламента Техничке школе у Пироту су:

 • подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;
 • развијање критичког односа према друштвеним феноменима и догађајима;
 • усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;
 • развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности;
 • развијање свести о равнотежи између права и одговорности;
 • активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;
 • иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима од интереса за ученике школе;
 • развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља и руководством школе;
 • успостављање и развијање сарадње са ђачким парламентима и другим сличним организацијама младих у земљи.

Делатности

Ради остваривања својох циљева Ђачки парламент Техничке школе у Пироту ће се бавити:

 • организовањем рада Скупштине, Већа, комисија и Ђачке владе;
 • посетама парламентима и владама на разним нивоима;
 • организовањем јавних трибина и гостовања угледних личности из јавног и парламентарног живота;
 • унапређивањем ученичког стандарда;
 • унапређивањем рада школских секција, друштава, клубова и других облика организовања ученика;
 • организовањем разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика;
 • успостављањем сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера;
 • сарадњом са управом школе, Наставничким већем и другим органима школе;
 • изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за Програм рада школе:
 • израдом пројеката везаних за питања младих и конкурисањем за средства код владиних и невладиних организација;
 • организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција Ђачког парламента;
 • организовањем добротворних и хуманитарних акција;
 • организовањем других активности које доприносе модернизацији демократизацији школе.