Процедура уписа

Облици ванредног школовања

 

Преквалификација и доквалификација
Средње школе чији су образовни профили верификовани имају могућност да врше доквалификацију и преквалификацију.
Након завршеног средњег образовања и васпитања у школу може да се упише лице ради преквалификације и доквалификације.

Преквалификација се односи на оне кандидате који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили, у истом трајању без обзира на подручје рада. Пример су кандидати који су завршили неки образовни профил у трајању од 3 године и желе да се образују за неки други профил, али он мора бити такође у трајању од 3 године.

Доквалификација се односи на оне кандидате који желе да се образују за неки други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада. Најчешћи пример су кандидати који су завршили средњу школу на образовним профилима у трајању од 3 године и желе да заврше додатно четврту годину.

Услови уписа кандидата који желе да прођу кроз програм преквалификације и доквалификације прописани су чланом у Закону о средњој школи.

Ученик који је уписан у програм преквалификације полаже испите из стручних предмета које одређује наставничко веће школе у коју је уписан.

Ученик који је уписан у програм доквалификације полаже додатне испите из предмета чији се садржаји разликују од претходно положених, предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом (разлика предмета) и завршни испит.

Ванредно школовање
Ванредан ученик првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година.

Ванредно школовање, ученици имају право да се упишу у одговарајући разред најкасније до 31. августа, осим ако је започет поступак по захтеву за заштиту права ученика, када се врши упис по окончању поступка.

Ванредни ученици уписују се у први разред у јунском року на основу конкурса који расписује Министарство просвете и који мора бити објављен до првог маја.

Наставак прекинутог школовања
Особе које су из одређених разлога напустиле средњу школу, односно прекинуле образовање имају право да наставе школовање у истом трајању по основу закона о средњој школи.

Да би завршили започето образовање, ванредни ученици морају да се упишу до 31. августа. Ученику ће бити признати сви раније завршени разреди. Решењем које доноси директор школе, биће одређени допунски ипити које ученик мора да положи. Након што положи све допунске испите ученик полаже испит разреда у који се уписао.

Специјалистичко и мајсторко образовање
У стручну школу ради стицања специјализације, може да се упише кандидат који има завршену одговарајућу школу и има најмање две године радног искуства.

Специјалистичко и мајсторско образовање могуће је стећи у стручним школама и оно траје једну или две године. Поред редовног образовања, у стручним школама кандидати могу да стекну и образовање за рад у трајању од две године и стручно оспособљавање и обуку у трајању од годину дана.

Посебни програми за образовање одраслих у трајању од две и три године, програми обуке, програми стручног и специјалистичког (мајсторског) образовања и остали програми остварују се у школама за одрасле.

Програм

По завршетку програма специјалистичког, односно мајсторског образовања полаже се мајсторски испит на којем се проверавају вештине и знања потребне за обављање занимања за које се кандидат пријавио. Програм мајсторског испита доноси министар на предлог Савета за стручно образовање. Након положеног испита кандидату се издаје јавна исправа која то потврђује у складу са законом о средњем образовању и васпитању.

Закони у образовању:
Закон о средњем образовању и васпитању
Закон о образовању одраслих
Прочитајте више: хттп://едукација.рс/образовање-одраслих

 

За упис је потребно:

Оверене копије или оригинали

  • сведочанстава о претходно завршеним разредима
  • диплома
  • извод из мат. књиге рођених
  • лекарско уверење за образовни профил који полазник уписује (код изабраног лекара, а за образовне профиле подручја рада саобраћај у Медицини рада)
  • уплата на рачун 4500 дин