Програми обуке

Образовање одраслих

Образовање одраслих је део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање.

Образовање одраслих остварује се као формално образовање, неформално образовање и информално учење.

Одраслима је омогућено  да у складу са својим могућностима бирају пут стицања образовања и обучавања и долажења до квалификације:

формалним путем – кроз школски систем , уписом у одређени програм образовања у статусу редовног ученика ( ако је млађи од 17. година ) или у статусу ванредног полазника (ако је одрастао старији од 17 година ) и /или

неформалним путем кроз систем обучавања код Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА ) (било да се ради о установи или другој организацији )

Формално образовање одраслих обухвата основно и средње образовање и реализује се у верификованим основним школама, сколама за основно образовање одраслих, средњим школама и средњим школама за образовање одраслих .

Неформално образовање одраслих су организовани процеси учења одраслих на основу посебних програма, а у циљу  стицања знања и вештина усмерених на лични развој, рад и запошљавање и социјалне активности. Одобрени програми неформалног образовања реализују се у основним и средњим школама које имају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за конкретне активности образовања одраслих и код друге организације која има статус јавно признатог организатора за конкретне активности образовања одраслих ( ЈПОА), а у складу са посебним законом и подзаконским актима који ближе уређују ову област.

 

 

 

Неформално образовање у Техничкој школи

(Јавно признати организатор активности)

 

Назив ЈПОА Техничка школа Пирот
Адреса Ул. Таковска 22,  18300 Пирот
Шифра општине 70939
Општина реализације програма Пирот
Web адреса www.tsp.edu.rs
Контакт  tel.   010/311-269

е-mail:       vanredni@tsp.edu.rs

Директор Братислав Димитријевић
Огран који је издао Решење Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р.Србије

 

  Програм образовања одраслих Број Решења Трајање обуке у часовима Цена обуке по кандидату
теорија пракса УКУПНО
1. Програм обуке кројење и шивење одеће 611-00-00447/2019-03

од  29.07.2019.

30 360 390
2. Обука за рад на универзалном стругу и универзалној глодалици 611-00-00448/2019-03

од  10.06.2020.

60 230 290
3. Обука за радна на нумерички  управљеном стругу и нумерички управљеној глодалици (ЦНЦ оператер) 611-00-00449/2019-03

од  27.05.2020.

60 200 260
4 Обука за заваривање металних конструкција 611-00-00450/2019-03

од  27.05.2020.

30 320 350

 

 

 

 

 

Прилог 1: Основне карактеристике обуке

 

Кројење и шивење одеће

 

1.       ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

 

1.1.    НАЗИВ ПРОГРАМА

КРОЈЕЊЕ И ШИВЕЊЕ ОДЕЋЕ

1.2.    КАТЕГОРИЈА ПРОГРАМА НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

       (према члану 3 Правилника о ЈПОА)

1. програм обуке за рад у струци (према захтевима и потребама тржишта рада)

 

1.3.    ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА (У САТИМА)

390 сати (30 часова теорије и 360 сати практичне обуке)

1.4.    БРОЈ ПОЛАЗНИКА У ГРУПИ

Минимални број полазника 8, максимални број полазника 12

 

2.       СВРХА ПРОГРАМА

 Обука за кројење и шивење ( кројење на основу шаблона, шивење детаља и модела одевних предмета)

 

3.       ЦИЉ ПРОГРАМА

 

– Оспособљавање полазника за искројавање модела на основу шаблона, ручно шивење, шивење на обичним и специјалним шиваћим машинама и израда  (шивење) одевних предмета;

– Добијање темељних практичних знања за израду одевног предмета и решавање проблема у процесу рада;

– Развијање свести о неопходности задовољења естетских и функционалних карактеристика одевних предмета као неодвојивих елемената израде;

– Развијање способности коришћења различитих извора информација;

– Развијање потребних вештина у изради одеће;

– Развијање систематичности и уредности у раду;

– Оспособљавање за самосталан и тимски рад;

– Оспособљавање за правилно руковање уређајима за кројење, машинама за шивење и уређајима и апаратима за пеглање;

– Развијање логичког мишљења и међусобног повезивања теоријских знања и практичних вештина и указивање на њихову међусобну условљеност;

– Стицање основних знања о припреми и одржавању радног места;

– Примена мера заштите на раду и заштите животне средине у процесу рада

 

4.       УСЛОВИ ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА

4.1.     Специфични психофизички захтеви за похађање програма (посебни санитарни и здравствени услови, посебне способности и особине личности и сл.):

–          Лекарско уверење о психомоторној способности за занимање кројач и шивач (добар вид и слух, координација покрета, вештина руку и ногу)

–          Особине полазника: одговорни, прилагођавају се променама, стрпљиви, комуникативни, вешти

4.2.     Посебна знања и вештине која полазник мора поседовати да би похађао обуку или неопходни ниво и врсту образовања:

–          Особе са најмање завршеном основном школом (сведочанство о завршеном основном образовању);

–          Не мора поседовати посебна знања и вештине

–           

     5.     НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРОГРАМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу да похађају наставу уколико се лекарским прегледом установи да могу пратити наставу и уколико их инвалидитет не спречава да извршавају радне задатке (вид, слух, координација руку и ногу, комуницирање). Начин рада предавача би у оваквим случајевима био прилагођен могућностима полазника. Школа има прилагођене услове и за особе са посебним потребама: прилазне рампе, лифт.

 

Прилог 2: Основне карактеристике обуке

 

Оператер унуверзалних машина – конвенционални струг и конвенционална глодалица

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

НАЗИВ ПРОГРАМА

             оператер НА УНИВЕРЗАЛНОМ СТРУГУ И УНИВЕРЗАЛНОЈ ГЛОДАЛИЦИ

КАТЕГОРИЈА ПРОГРАМА НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ:

       (према члану 3 Правилника о ЈПОА)

1. програм обуке за рад у струци (према захтевима и потребама тржишта рада)

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА (У САТИМА):

290 сати

БРОЈ ПОЛАЗНИКА У ГРУПИ:

Минимални број полазника 5, максимални број полазника 10

 

2. СВРХА ПРОГРАМА

 Обука за израду делова на стругу  и  глодалици

 

3. ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ обуке је стицање знања, радних вештина и навика потребних за обављање послова и самосталан извршилачки рад у оквиру занимања и оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне производне технологије.

Задаци практичне наставе су:                

                     –        овладавање технолошким поступцима стругања и глодања

–          оспособљавање за правилну примену алата за обраду резањем, њихово подешавање и постављање на машину; 

–           примена знања о рационалном и економичном коришћењу средстава рада, сагледавање  њихове материјалне вредности и века трајања

            –   оспособљавање за самостално коришћење техничке документације, за избор оптималног  

              режима обраде, примену стандарда и специјализованих алата;

–          стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду;

–          развијање способности полазника да стечена теоријска знања успешно примењују у руковању алатима и машинама

–          овладавање вештинама при растављању, састављању машинских подсклопова и склопова

–          стицање знања о избору оптималног режима рада, контролисању, праћењу и утврђивању исправности рада машина

–          оспособљавање за читање, коришћење и практичну примену техничко-технолошке документације

–          примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

–          примену мера заштите животне средине у процесу рада;

 

 

4. УСЛОВИ ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА

 Специфични психофизички захтеви за похађање програма (посебни санитарни и здравствени услови, посебне способности и особине личности и сл.):

–          Лекарско уверење о психомоторној способности за занимање стругар и глодач (добар вид и слух, координација покрета, вештина руку ) . Потребно је лекарско уверење.

–          Особине полазника: одговорни, прилагођавају се променама, стрпљиви, комуникативни, вешти

 Посебна знања и вештине која полазник мора поседовати да би похађао обуку или неопходни ниво и врсту образовања:

 Полазник мора да има завршену Основну школу и не мора поседовати  посебна знања и вештине да би похађао обуку. Предност лицима која имају искуства са машинском обрадом

 

5.       НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРОГРАМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу да похађају наставу уколико се лекарским прегледом установи да могу пратити наставу и уколико их инвалидитет не спречава да извршавају радне задатке (вид, слух, координација руку и ногу, комуницирање). Начин рада предавача би у оваквим случајевима био прилагођен могућностима полазника. Школа има прилагођене услове и за особе са посебним потребама: прилазне рампе, лифт.

 

 

Прилог 3: Основне карактеристике обуке

ЦНЦ оператер  – обука за рад на на нумерички  управљеном стругу и нумерички управљеној глодалици 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

 

НАЗИВ ПРОГРАМА:       Обука за рад на на нумерички  управљеном стругу и нумерички управљеној глодалици (ЦНЦ оператер)

КАТЕГОРИЈА ПРОГРАМА НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ :                      

 (према члану 3 Правилника о ЈПОА)

1. програм обуке за рад у струци (према захтевима и потребама тржишта рада)

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА (У САТИМА):          260 сати

БРОЈ ПОЛАЗНИКА У ГРУПИ:

Минимални број полазника 6, максимални број полазника 12

2. СВРХА ПРОГРАМА

 Oспособљавање полазника обуке за самосталан рад на ЦНЦ машинама и укључивање у процес производње машинских елемената и делова

 

3. ЦИЉ ПРОГРАМА

–          Стицање знања, вештина и ставова о принципима и законикостима израде машинских делова на ЦНЦ машинама.

–          Стицање знања, вештина и ставова о поступцима и процесима обраде и економичности израде машинских делова и конструкција.

–          Стицање знања, вештина и ставова за примену теоријских знања у практичном контексту, ефикасан рад у тиму, преузимање одговорности за властито континуирано учење

–          Препознавање пословних могућности и благовремено реаговање на промену у радној средини.

–          Развијање способности коришћења различитих извора информација;

–          Развијање систематичности и уредности у раду

–          Оспособљавање за самосталан и тимски рад;

–          Стицање основних знања о припреми и одржавању радног места;

–          Примена мера заштите на раду и заштите животне средине у процесу рада

4.  УСЛОВИ ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА

 Специфични психофизички захтеви за похађање програма (посебни санитарни и здравствени услови, посебне способности и особине личности и сл.):

–          Лекарско уверење о психомоторној способности за занимање ЦНЦ оператер (добар вид и слух, координација покрета, вештина руку и ногу)

–          Особине полазника: одговорни, прилагођавају се променама, стрпљиви, комуникативни, вешти

 Посебна знања и вештине која полазник мора поседовати да би похађао обуку или неопходни ниво и врсту образовања:

–          Особе са најмање завршеном средњом школом (сведочанство о завршеном средњем образовању);

–          Основни ниво техничке писмености – читање техничке документације, информатичка писменост

–           

5.    НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРОГРАМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу да похађају наставу уколико се лекарским прегледом установи да могу пратити наставу и уколико их инвалидитет не спречава да извршавају радне задатке (вид, слух, координација руку и ногу, комуницирање). Начин рада предавача би у оваквим случајевима био прилагођен могућностима полазника. Школа има прилагођене услове и за особе са посебним потребама: прилазне рампе, лифт.

 

 

 

Прилог 4: Основне карактеристике обуке

 

Заваривач металних конструкција

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

 

НАЗИВ ПРОГРАМА

ОБУКА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА

 

КАТЕГОРИЈА ПРОГРАМА НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ :

       (према члану 3 Правилника о ЈПОА)

– програм обуке за рад у струци (према захтевима и потребама тржишта рада)

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА (У САТИМА):

350 сати – 30 часова теоријске наставе и 320 часова практичног рада

 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА У ГРУПИ:

Минимални број полазника 5, максимални број полазника 12

 

2. СВРХА ПРОГРАМА

Обука полазника за заваривање металних конструкција

 

3. ЦИЉ ПРОГРАМА

– Стручно образовање полазника за квалификацију ЗАВАРИВАЧ подразумева оспособљавање за заваривање једноставнијих металних конструкција различитим методама заваривања .

 

– Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за: 

         – примену теоријских знања у практичном контексту;

         – ефикасан рад у тиму;

         – преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у

            послу и каријери;

         – благовремено реаговање на промене у радној средини;

         – препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном

           окружењу;

         – примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

         – примену мера заштите животне средине у процесу рада;

         – употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и

           коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

4.   УСЛОВИ ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА

 

Специфични психофизички захтеви за похађање програма (посебни санитарни и здравствени услови, посебне способности и особине личности и сл.):

– Лекарско уверење о психомоторној способности за послове из области машинства и обраде метала.

– Психофизички захтеви –  чврста телесна грађа, добра покретљивост тела, добар вид и слух, веште руке и координација покрета. Спремност за рад у сменама.

 

Посебна знања и вештине која полазник мора поседовати да би похађао обуку или неопходни ниво и врсту образовања:

– Полазник мора да има завршену Основну школу (сведочанство о завршеном основном образовању);

– Полазник не мора поседовати  посебна знања и вештине да би похађао обуку.

 

5.   НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРОГРАМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу да похађају наставу уколико се лекарским прегледом установи да могу пратити наставу и уколико их инвалидитет не спречава да извршавају радне задатке (вид, слух, координација руку и ногу, комуницирање). Начин рада предавача би у оваквим случајевима био прилагођен могућностима полазника. Школа има прилагођене услове и за особе са посебним потребама: прилазне рампе, лифт.