Техничар информационих технологија

Образовни профил Електротехничар информационих технологија има за циљ оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација, и одржавање и проверу сигурности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и запошљавање, акценат у наставном плану и програму овог профила је на примени теоријских знања у практичном контексту:

  • Постављање и одржавање оперативног система рачунара
  • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за интернет сервисе
  • Израда десктоп апликација
  • Израда статичких и динамичких веб презентације и веб апликација и њихово имплементирање
  • Креирање, моделовање и развијање база података
  • Одржавање и провера сигурности информационих система

Вештине којима ће ученици овладати по завршетку школовања:
самостално склапање рачунара, тестирање хардвера и отклањање кварова, инсталирање и конфигурисање оперативног система, додатних софтвера и хардверских уређаја, конфигурисање, повезивање и проверавање функционалности ЛАН мреже, напредно коришћење интернет сервиса, израда веб страница и веб апликација, као и њихово објављивање на веб серверу израђивање апликација, пројектовање једноставне базе података и повезивање апликације са базом података, инсталирање, тестирање и одржавање апликације за електронско пословање и обављање пословних процеса и операција у њима, заштита од напада на информациони систем

Између осталог, овај профил има за циљ да код ученика „пробуди“ свест да:

   • савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
   • позитивно се односи према примени сигурносних и здравствених мера у раду
    ефикасно организује време
   • испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система
  • испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима

Наства програмирања помућу најсавременије опреме

Школа поседује 6 рачунаских кабинета.

Пројекат ученика са смера Информациох технологија.

Табела са предметима: