Наставне теме /

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

 • Физика и њене методе-(3+1)
 • · Физика-фундаментална природна наука.Физика и остале науке
 • · Физичке,величине,мерење,експеримент,теорија
  • Простор,време,кретање-(6+4)
 

 

 

 

 

 

 

 

 • · SI-систем
 • Вектори и основне операрације са њим
 • · Вектор положаја
 • · Равнпмерно и неравномерно кретање
 • · Тренутна брзина-убрзање
 • · Кружно кретање
 • · Сабирање брзина
 • · Импулс и сила
 • · Закон акције и реакције
 • · Основни закон динамике
 • · Експериментално заснивањеIIЊутновог закона
 • · Кинематика и динамика обртног кретања
 • · Рад као скаларни производ,Снага,Енергија
 • · Крижно кретање
  • Сила и енергија-(10+5)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Појам о релативистичкој механици-(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Контракција дужина,дилатација временских интервала
 • · Зависнист m=m(V),
 • · Веза енергије и масе