Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

СИЛЕ ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА  (4+2)

Узајамно деловање наелектрисаних честица кое се крећу.Магнетно поље :магнетна индукција маг. Флукс.Лоренцова сила. Амперов закон

Демонстрациони огледи:

СИЛЕ И ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА  (4+1)

Електромагнетна индукција,Фарадеј.Самоиндукција и узајамна индукција.Кретање наелектрисаних честица у магнатном и електричном пољу

ОСЦИЛАЦИЈЕ  (3+2)

Хаармонијске осцилације.Слободне,принудне,пригушене и непригушене.Електричне  осцилације.Демонстрациони огледи,клатно ,тег са опругом

ТАЛАСИ  (3+4)

Карактеристике таласа-амплитуда,учестаност, брзина таласа,таласна дужина,Врсте таласа:механички и електромагнетни,Звук Светлост

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Физика микросвета-структура атомског језгра-(8)

 

 • Физика мегасвета-(3)
 • · Структура језгра атома,Нуклеарн силе
 • · Дефект масе и стбилностјезгра
 • Радиоактивни распад језгра
 • Нуклеарна реакција
 • Фисија и фузија
 • Деткција радиоактивног зрачења
 • Елементарне честице
 • Принцип гасне детекције
 • Детекција ГМ Бројачем
 • Вилсонова комора

 

 • Астрофизика
 • Стриктура васионе
 • Космологија