Osnove elektrotehnike II – plan

 

Наставна тема

(број часова)

 

Садржаји по темама

 

НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (22)

 

 

Дефиниција тригонометријских функција. Тригонометријски круг и ток тригонометријских функција (за sinα и cosα). Адиционе теореме. Дефиниција радијана. Појам комплексног броја. Принцип производње наизменичне електромоторне силе. Генератор наизменичне струје. Основни параметри наизменичних величина: тренутна вредност, амплитуда, фаза, почетна фаза, учестаност, кружна учестаности, средња вредност, ефективна вредност. Представљање наизменичних величина помоћу фазора. Представљање наизменичних величина помоћу комплексних бројева. Сабирање и одузимање наизменичних величина.

 

ЕЛЕМЕНТИ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (18)

 

 

Елементи у колу наизменичне струје. Отпорник у колу наизменичне струје. Појам активне снаге. Калем у колу наизменичне струје. Појам реактивне снаге. Кондензатор у колу једносмерне струје. Пуњење и пражњење кондензатора. Кондензатор у колу наизменичне струје.

 

 

РЕДНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (18)

 

Редна веза отпорника и калема. Појам импедансе. Редна веза отпорника и кондензатора. Редна веза отпорника, калема и кондензатора. Редна резонанса. Томсонов образац. Снаге код редне везе елемената. Фактор снаге.

 

 

 

ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (5)

 

 

 

Паралелна веза пријемника. Појам адмитансе.

 

СЛОЖЕНА КОЛА (25)

 

Комбинована веза елемената. Трансформација троугла у звезду и обрнуто. Решавање сложених кола помоћу првог и другог Кирхофовог закона. Тевененова теорема.

 

 

 

СПРЕГНУТА И ОСЦИЛАТОРНА КОЛА (10)

 

Индуктивно спрегнути калемови. Коефицијент спреге. Трансформатори. Аутотрансформатори. Редно осцилаторно коло. Паралелно осцилаторно коло.

 

ТРОФАЗНИ СИСТЕМИ (13)

 

Симетрични трофазни систем. Генератор трофазне електромоторне силе. Веза навоја генератора у звезду и троугао. Веза пријемника у звезду и троугао. Несиметрични трофазни систем. Снага трофазног система. Обртно магнетно поље. Синхрони и асинхрони мотори.