A1 – RBR 06 – 1. razred – Racunarstvo i informatika

Naziv predmeta:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Godišnji fond časova:

74

Razred:

prvi

Cilјevi predmeta:

 1. Upoznavanje sa značajem informatike za savremeno društvo;
 2. Prevazilaženje mogućih psiholoških barijera učenika i razvijanje uverenja o neophodnosti korišćenja računara u svakodnevnom radu;
 3. Upoznavanje učenika sa matematičko-tehničkim osnovama informatike;
 4. Osposoblјavanje učenika za korišćenje osnovnih mogućnosti operativnih sistema i podešavanje parametara operativnog sistema na nivou korisničkog interfejsa;
 5. Osposoblјavanje za korišćenje sistema datoteka konkretnog operativnog sistema;
 6. Osposoblјavanje učenika za korišćenje osnovnih mogućnosti programa za obradu teksta;
 7. Osposoblјavanje učenika za korišćenje osnovnih mogućnosti programa za obradu tabela;
 8. Osposoblјavanje učenika za kreiranje dokumenta u kome su integrisani tekst, slika i tabela;
 9. Upoznavanje osnovnih principa funkcionisanja lokalnih mreže i osposoblјavlјanje za korišćenje mrežnih resursa;
 10. Upoznavanje osnovnih principa funkcionisanja interneta i osposoblјavanje za korišćenje njegovih najpopularnijih servisa
 11. Osposoblјavanje za korišćenje računara u drugim predmetnim oblastima;
 12. Osposoblјavanje učenika da samoobrazovanjem proširuju znanja stečena u školi i usvajaju novine koje donose informacione tehnologije.

TEMA

CILj

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN

OSTVARIVANјA PROGRAMA

Osnovi informatike

 • Sticanje osnovnih znanja o matematičko-tehničkim  osnovama informatike,    značaju i primeni računara u informacionom društvu
  • da prevede broj iz dekadnog u binarni brojevni sistem i obratno
  • razlikuje pojmove bit i bajt
  • navede jedinice za merenje količine informacija i koju količinu informacija predstavlјaju
  • navede najpopularnije oblasti primene računara
  • navede opasnosti i mere zaštite zdravlјa
  • Informacija i informatika
  • Kodiranje informacija korišćenjem binarnog brojevnog sistema
  • Predstavlјanje raznih tipova informacija
  • Kodiranje karaktera, kodne sheme
  • Jedinice za merenje količine informacija
  • Značaj i primena računara
  • Karakteristike informacionog društva
  • Uticaj računara na zdravlјe
  • Laboratorijske vežbe se realizuju u računarskoj laboratoriji
  • Prilikom realizacije vežbi odelјenje se deli na dve grupe
  • na početku nastave uraditi proveru  nivoa znanja i veština učenika, koja treba da posluži kao orijentir za organizaciju nastave
  • poželјno je da nastavnik, za praktični deo nastave, pored vežbi u elektronskoj formi, koje će pokriti sve teme predviđene programom, za učenike koji su u stanju da ih brže urade pripremi i male projekte, ili ih zaposli kao asistente koji pomažu sporijim učenicima
  • Sticanje znanja o strukturi i principu rada računara,  funkciji njegovih komponenti i uticaju komponenti na performanse računara
   • nabroji vrste spolјašnjih memorija i objasni njihove karakteristike
   • navede parametre kojima se izražavaju performanse računarskih komponenti i objasni njihov uticaj na performanse računara
   • Struktura i princip rada računara
   • Vrste memorije računara
   • Procesor
   • Matična ploča
   • Magistrala
   • Ulazno-izlazni uređaji
   • Uticaj komponenti na performanse računara
   • vežbe u elektronskoj formi treba da omoguće da učenici rade u tempu koji je u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima i nivoom predznanja
   • vežbe treba da budu zasnovane na primerima koji su učenicima iskustveno najbliži i u funkciji potreba obrazovnog profila
   • nastavnik ne treba da podlegne učenicima, koji su nestrplјivi i žele da odmah pređu na „kuckanje po tastaturi“, odbijajući da slušaju teoretski uvod u temu i objašnjenja. Iskustvo pokazuje da učenici slabo prate objašnjenja nastavnika kada su ispred njih računari. Zato je najbolјe da se teoretski uvod realizuje u učionici bez računara uz korišćenje projektora
   • učenike treba podsticati na samostalno ovladavanje savremenim mogućnostima informatike – radi toga, bilo bi dobro da se učenici kroz domaće zadatke, individualnim ili grupnim radom, upoznaju sa korisnim mogućnostima koje nisu obuhvaćene programom, a primerene su njihovom uzrastu i predznanju
   • treba očuvati snažnu motivaciju učenika za izučavanje informatike
   • pri realizaciji tematske celine Osnovi informatike:
    • potrebno je objasniti gradaciju „podatak-informacija-znanje“ i utvrditi značaj informatike u prikuplјanju i čuvanju podataka, transformaciji u korisnu informaciju i integraciji u znanje
    • kodiranje karaktera i kodne sheme (ASCII, Unicode) moguće je obraditi i uz temu Tekst procesor
    • za vežbanje: prevođenja količine informacija iz jedne merne jednice u drugu, ili prevođenja iz dekadnog brojevnog sistema u binarni i obratno, može se koristiti kalkulator (koji se nalazi u sastavu operativnog sistema)
    • važno je da se na primerima (zvuka, temperature, slike) učenicima približi proces diskretizacije informacija, koja je neophodna radi obrade na računaru
    • ukazati na osnovne profilaktičke mere pri korišćenju računara
 • Sticanje znanja o značaju programske podrške za funkcionisanje računara i uticaju na njegove mogućnosti
  • navede etape u razvoju programskog proizvoda
  • razlikuje prava korišćenja licenciranih programskih proizvoda i informacija do kojih  može doći putem mreže
  • ima pravnu i etičku svest o autorskim pravima nad informacijama koje se distribuiraju putem mreže 
  • Operativni sistem
  • Sistemski softver
  • Aplikativni softver
  • Verzije i modifikacije programa
  • Distribucija programskih proizvoda (komercijalna, delјena (engl. shareware), javno dostupna (engl. freeware), ), probna (engl.  trial))
  • Zaštita prava na intelektualnu svojinu
 • Sticanje znanja, veština i navika bitnih za uspešno korišćenje osnovnih mogućnosti operativnog sistema
  • podesi osnovne parametre operativnog sistema
  • pokrene i koristi programe koji su u sastavu operativnog sistema za editovanje teksta, crtanje i jednostavna numerička izračunavanja
  • razlikuje namenu datoteke i kataloga
  • navede namenu tipova datoteka koji se najčešće koriste
  • primenjuje osnovne operacije koje se koriste pri radu sa datotekama i katalozima
  • formira hijerarhijsku strukturu kataloga
  • arhivira i dearhivira datoteke, kataloge i diskove
  • zna da odreaguje na najčešće poruke operativnog sistema (pri brisanju datoteka i kataloga; pri zatvaranju programa, a da nije prethodno sačuvan dokument, itd.)
  • instalira i deinstalira korisničke  programe
  • instalira i deinstalira upravlјačke programe perifernih uređaja
  • koristi multimedijalne mogućnosti operativnog sistema
  • koristi i podešava antivirusni program
  • Osnovni elementi grafičkog interfejsa operativnog sistema (radna površina, prozor, ikona, dugme, panel, meni, katalog)
  • Pokretanje programa
  • Datoteka (atributi datoteke, putanja datoteke, grupno ime datoteke) i osnovne operacijenad datotekom
  • Katalog
  • Arhiviranje datoteka i sredstva za arhiviranje datoteka
  • Osnovna podešavanja operativnog sistema: podešavanje datuma i vremena, radne površine (pozadine, čuvara ekrana, rezolucije ekrana), regionalna podešavanja, promena korisničkih naloga
  • Instaliranje korisničkih programa. Uklanjanje programa. Instaliranje upravlјačkih programa perifernih uređaja
  • Multimedijalne mogućnosti operativnog sistema
  • Sredstva i metode zaštite računara i informacija
  • pri realizaciji tematske celine Arhitektura računarskog sistema:
   • učenici treba da upoznaju funkcionalne mogućnosti komponenti i princip rada računara bez upuštanja u detalјe tehničke realizacije (elektronske sheme, konstruktivni detalјi itd.)
   • razvoj komponenti računara treba prikazati zanimlјivim video isečcima i drugim materijalima  sa interneta
   • poželјno je da se učenicima pokaže redosled rasklapanja i sklapanja računara, i omogući da to sami ponove
   • korisno je da se učenicima ukaže na jednostavne kvarove koje mogu sami prepoznati i otkloniti
   • uvodeći opšte pojmove, na primer: kapacitet memorije, brzina procesora, nastavnik treba da upozna učenike sa vrednostima ovih parametara na školskim računarima (koristeći „kontrolnu tablu“ operativnog sistema)
   • za domaći, učenici mogu da, za kućne računare, naprave listu komponenti i njihovih karakteristika
   • radi postizanja važnog pedagoškog cilјa: razvoja kod učenika navike za samostalno korišćenje pomoćne literature, u ovoj nastavnoj oblasti učenici za domaći zadatak mogu da, korišćenjem računarskih časopisa ili interneta, opišu konfiguraciju računarskog sistema koja u tom momentu ima najbolјe performanse
   • pri realizaciji tematske celine Programska podrška računara posebnu pažnju posvetiti potrebi korišćenja licenciranih programa, zaštiti programa i podataka, virusima i zaštiti od njih
   • neki elementi tematske celine Osnove rada u operativnom sistemu sa grafičkim interfejsom mogu se prožimati sa drugim tematskim celinama, tako što će se, na primer, program kalkulator (koji se nalazi u okviru operativnog sistema) koristiti kada se uči prevođenje iz dekadnog u binarni brojevni sistem i obratno
 • Sticanje znanja, veština i navika neophodnih za uspešno korišćenje programa za obradu teksta
  • podesi interfejs tekst procesora
  • zna pravila slepog kucanja
  • unese tekst  (u latiničnom i ćiriličnom pismu)
  • koristi osnovne operacije za editovanje teksta (otklanjanje grešaka, umetanje teksta, prelom reda, slivanje dva reda; kopiranje, isecanje i premeštanje selektovanog teksta)
  • sačuva uneti tekst na nekom spolјašnjem medijumu za čuvanje informacija
  • zatvori  aktivni dokument
  • premešta sadržaj između više otvorenih dokumenata
  • umetne u tekst: specijalne simbole, datum i vreme, sliku, tekstualne efekate
  • pronađe i zameni zadati tekst
  • umetne i pozicionira netekstualne objekte (dijagrame, formule, fotografije, itd.)
  • kreira tabelu zadatih svojstava korišćenjem sredstava tekst procesora
  • primeni operacije za formatiranje teksta i paragrafa (promena svojstava simbola i paragrafa, kreiranje zaglavlјa i podnožja, pretvaranje teksta u listu, pretvaranje teksta u tabelu, slaganje teksta po kolonama, itd.)
  • koristi alate za ispravlјanje grešaka
  • umetne numeraciju stranica
  • kreira i koristi stilove
  • koristi gotove šablone i izradi šablone po sopstvenim potrebama
  • unese u dokument  matematičke formule
  • generiše sadržaj i indeks pojmova
  • pregleda tekstualni dokument pre štampe; podešava parametre za štampu
  • Interfejs tekst procesora
  • Jednostavnija podešavanja interfejsa
  • Pravila slepog kucanja
  • Operacije sa dokumentima (kreiranje, otvaranje, premeštanje od jednog do drugog otvorenog dokumenta, čuvanje, zatvaranje)
  • Editovanje teksta
  • Premeštanje sadržaja između više otvorenih dokumenata
  • Umetanje u tekst: specijalnih simbola, datuma i vremena, slika, tekstualnih efekata
  • Pronalaženje i zamena zadatog teksta
  • Umetanje i pozicioniranje netekstualnih objekata
  • Umetanje tabele u tekst
  • Logičko struktuiranje teksta (naslovi, paragrafi, slike, tabele)
  • Formatiranje teksta (stranica, red, margine, prored)
  • Formatiranje teksta
  • Ispravlјanje grešaka
  • Numeracija stranica
  • Izrada stilova
  • Korišćenje gotovih šablona i izrada sopstvenih šablona
  • Pisanje matematičkih formula
  • Generisanje sadržaja i indeksa pojmova
  • Štampa dokumenata
  • pri realizaciji tematske celine Tekst procesor:
   • insistirati da se učenici navikavaju da poštuju pravila slepog kucanja
   • učenike treba upoznati sa postojanjem dva tipa  tekst procesora – onih zasnovanih na jezicima za obeležavanje teksta (npr. LaTeX, HTML) i  WYSIWYG sistema kakav će se obrađivati u okviru predmeta
   • učenike treba upoznati sa logičkom strukturom tipičnih dokumenata (molbi, obaveštenja, itd.), školskih referata, seminarskih i maturskih radova
   • za vežbu od učenika se može tražiti da neformatirani tekst od bar deset strana urede po ugledu na uređenu verziju datu u formatu koji se ne može konvertovati u dokument tekst procesora (na primer, pdf-
   • ukazati na probleme koji mogu da iskrsnu pri pokušaju da se štampa dokument kada su instalirani upravlјački programi za više štampača
   • poželјno je da izradu jednostavnijih dokumenata učenici provežbaju kroz domaće zadatke
 • Osposoblјavanje učenika za korišćenje resursa lokalne  mreže i upoznavanje sa principom funkcionisanja globalnih mreža
  • koristi resurse lokalne mreže
  • navede karakteristike osnovnih tehnologija pristupa internetu
  • poveže lokalnu mrežu sa internetom
  • Lokalne mreže
  • Povezivanje čvorova mreže
  • Računari-serveri i računari-klijenti
  • Internet-provajderi i njihove mreže
  • Tehnologije pristupa internetu
  • Globalnamreža (internet)
  • Internet protokol
  • IPšema adresiranja
  • Ruteri i rutiranje
  • Organizacija domena i domenskihimena
  • Sistem domenskihimena DNS (Domain Name System)
  • Formiranje lokalne mreže
  • Delјenje resursa lokalne mreže
  • Navigacija kroz lokalnu mrežu
  • Povezivanje lokalne mreže sa globalnom mrežom (internetom)
  • pri realizaciji tematske celine Mrežne informacione tehnologije:
   • ptačka pri upoznavanju lokalnih mreža treba da bude školska mreža na kojoj se mogu ilustrovati njene sastavne komponente, topologija, resursi, klijent-server, itd.
   • lokalne mreže, nakon upoznavanja, treba staviti u kontekst interneta (mreže svih mreža) i kooperativnog korišćenja raspoloživih informacionih resursa
 • Osposoblјavanje učenika za korišćenje Internet-servisa
  • vizualizuje veb-stranicu korišćenjem veb-čitača
  • pretražuje veb-prostranstvo korišćenjem adresa i hiperveza
  • preuzima sadržaje sa veba
  • šalјe i preuzima poruke i datoteke korišćenjem elektronske pošte
  • korišćenjem pretraživača  pronađe informacije na internetu
  • koristi internet mape
  • izgradi svest o važnosti poštovanja pravnih i etičkih normi  pri korišćenju interneta
  • Servisi interneta: World Wide Web, FTP, elektronska pošta, veb-forumi
  • Veb-čitači
  • Pretraživači
  • Internet mape
  • Virtuelni telefon
  • Socijalni programi i njihovo korišćenje
  • Elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, učenje na dalјinu
  • Pravo i etika na internetu
  • pri realizaciji tematske celine Internet:
   • vežbe krstarenja (engl. surf) i pretraživanja trebalo bi da su u funkciji ovog, ali i drugih predmeta, kako bi se kod učenika razvijala navika korišćenja interneta za prikuplјanje informacija za potrebe nastave
   • preuzimanje datoteka sa veba vežbati na datotekama raznih tipova (tekst, slika, klip)
   • učenicima treba objasniti kako rade pretraživački sistemi i o čemu treba voditi računa da bi se ostvarila efikasnija pretraga
 • Osposoblјavanje učenika za izradu slajd-prezentacije
  • uoči prednosti korišćenja slajd-prezentacija
  • prepozna situacije u kojima se može koristiti slajd-prezentacija
  • navede i osnovne etape pri razvoju slajd-prezentacije
  • podesi interfejs programa za izradu slajd-prezentacija
  • kreira prezentaciju sa automatski generisanim sadržajem
  • prikaže prezentaciju u raznim režimima prikazivanja
  • izvrši osnovne operacije sa slajdom
  • na zadati način dizajnira pozadinu slajda
  • slajdu doda i formatira tekstualne objekte
  • slajdu doda netekstualne objekte
  • napravi interaktivnu prezentaciju
  • podesi vreme trajanja slajdova
  • automatizuje prezentaciju
  • podesi parametre štampe i štampa prezentaciju
  • Prezentacije i njihova primena
  • Osnovne etape pri razvoju slajd- prezentacije
  • Pravila dizajna prezentacije
  • Interfejs programa za izradu slajd-prezentacija
  • Jednostavnija podešavanja interfejsa
  • Kreiranje prezentacije sa automatski generisanim sadržajem
  • Načini prikazivanja prezentacije
  • Osnovne operacije sa slajdom
  • Dizajn pozadine slajda
  • Dodavanje i formatiranje tekstualnih  objekata
  • Dodavanje slajdu netekstualnih objekata (grafički, zvučni, video, …)
  • Animacija objekata slajda
  • Animacija prelaza između slajdova
  • Interaktivna prezentacija (hiperveze, akciona dugmad)
  • Podešavanje vremena trajanja slajdova
  • Automatizacija prezentacije
  • Štampanje prezentacije
  • pri realizaciji tematske celine Slajd-prezentacije:
   • izrada prezentacije se može ilustrovati na primeru neke od obrađenih tema radi utvrđivanja i sistematizovanja izabrane teme
   • učenike uputiti da korišćenjem interneta dođu do sadržaja bitnih za izradu prezentacije na zadatu temu
   • učenicima treba dati kriterijum ocenjivanja prezentacija – koje će samostalno raditi – zasnovan na bodovanju svih bitnih elemenata prezentacije
   • praćenje ostvarenosti ishoda
   • testove znanja
   • arhitektura računarskog sistema (preporučuje se 6 časova)
   • programska podrška računara (preporučuje se 2 časa)
   • tekst procesor (preporučuje se 12 časova)
   • mrežne informacione tehnologije (preporučuje se 10 časova)
   • internet (preporučuje se 12 časova)
   • slajd-prezentacije (preporučuje se 12 časova)
 

(tekstualne, grafičkeizvučne)

Na početku teme učenike upoznati sa cilјevima i ishodima nastave, odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja 

 

Oblici nastave

Nastava se realizuje kroz laboratorijske vežbe

 

Mesto realizacije nastave

Podela odelјenja na grupe

Preporuke za realizaciju nastave

 

Arhitektura računarskog sistema

       

Programska podrška računara

     

Osnove rada u operativnom sistemu sa grafičkim interfejsom

       

Tekst procesor

       

Mrežne informacione tehnologije

       

Internet

       

Slajd-prezentacije

     

 

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

 

Okvirni broj časova po temama

    (preporučuje se 12 časova)