Digitalna Elektronika – plan

Предмет: ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Циљ предмета: Упознавање са математичком основом, елементима и колима дигиталне технике и стицање основних знања из бројних система и Булове алгебре

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 4 из 1993. године, страна 39-41

Препоручена литература:   С. Здравковић, М. Топаловић и Ф. Пресетник – Дигитална електроника завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005кат .бр.23276

Разред: ТРЕЋИ                                                                 недењани фонд часова: 2 теорије + 1 вежбе                                                             годошњи фонд часова: 70 теорије + 35 вежби

 

Тема (број часова)

Садржаји

УВОД (2)

 

 

Појам информације, врсте информација

Количина и јединица информација

Дигитална кола и мреже

 

БРОЈНИ СИСТЕМИ (6)

Бинарни, октални и хексадецимални бројни систем

Конверзија бројева из једног у други бројни систем

Основне аритметичке операције

 

КОДОВИ (4)

BCD кодови са тетрадама

Специјални кодови

Контрола кодовања

 

БУЛОВА (ПРЕКИДАЧКА АЛГЕБРА) (8)

Аксиоми и основна правила

Закони и теореме

Логичке операције

Прекидачке функције

Синтеза прекидачких функција

 

ЛОГИЧКА КОЛА (4)

Елементарна логичка кола

Универзална логичка кола

Специјална логичка кола

Тростатичка логичка кола

КОМБИНАЦИОНЕ МРЕЖЕ (10)

Кодер, декодер, конвертор кода

Мултиплексор, демултиплексор

POM и ПРОМ меморије

Програмљиве логичке структуре (ПЛА)

 

МЕМОРИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ (7)

PC, Т, РСТ, флипфлоп

ЈК-МС флипфлоп

Д, Л флипфлопови

Ивични флипфлопови

 

РЕГИСТРИ (6)

Стационарни регистри

Динамички регистри (померачки и кружни).

Размена података између регистара преко магистрала

 

МЕМОРИЈЕ (10)

Увод

Статичке РАМ меморије

Динамичке РАМ меморије.

РеПРОМ (ЕПРОМ, ЕЕПРОМ)

 

БРОЈАЧИ (5)

Бинарни бројачи

Декадни бројачи

Бројачи произвољног модула

Кружни бројачи

 

АРИТМЕТИЧКА КОЛА (8)

 

Компаратори

Сабирачи

Множачи

Делитељи