Đački parlament Tehničke škole u Pirotu

Član 1.

Đački parlament Tehničke škole u Pirotu je nestranačka i nevladina organizacija učenika Tehničke škole u Pirotu čiji su prevashodni zadaci razvijanje demokratskih odnosa, ostvarivanje i zaštita prava učenika i razvijanje saradnje sa drugim sličnim organizacijama u našoj zemlji i inostranstvu.

Statut đačkog parlamenta (88 kB) ( pdf )

Ciljevi

Ciljevi Đačkog parlamenta Tehničke škole u Pirotu su:

 • podsticanje demokratizacije odnosa u školi i razvijanje demokratskih procedura;
 • razvijanje kritičkog odnosa prema društvenim fenomenima i događajima;
 • usmeravanje ka pravim društvenim i civilizacijskim vrednostima;
 • razvijanje kulture dijaloga, podsticanje tolerancije i razvijanje istinske solidarnosti;
 • razvijanje svesti o ravnoteži između prava i odgovornosti;
 • aktivno učešće u obrazovno-vaspitnim aktivnostima škole;
 • iniciranje i realizacija sopstvenih akcija u oblasti nauke, kulture, sporta i drugim delatnostima od interesa za učenike škole;
 • razvijanje saradnje sa Nastavničkim većem, Školskim odborom, Savetom roditelja i rukovodstvom škole;
 • uspostavljanje i razvijanje saradnje sa đačkim parlamentima i drugim sličnim organizacijama mladih u zemlji.


Delatnosti

Radi ostvarivanja svojoh ciljeva Đački parlament Tehničke škole u Pirotu će se baviti:

 • organizovanjem rada Skupštine, Veća, komisija i Đačke vlade;
 • posetama parlamentima i vladama na raznim nivoima;
 • organizovanjem javnih tribina i gostovanja uglednih ličnosti iz javnog i parlamentarnog života;
 • unapređivanjem učeničkog standarda;
 • unapređivanjem rada školskih sekcija, društava, klubova i drugih oblika organizovanja učenika;
 • organizovanjem raznih oblika naučnog, kulturnog, sportskog i drugog iskazivanja učenika;
 • uspostavljanjem saradnje sa drugim školama i organizacijama sličnog karaktera;
 • saradnjom sa upravom škole, Nastavničkim većem i drugim organima škole;
 • izjašnjavanjem o najvažnijim pitanjima vezanim za Program rada škole:
 • izradom projekata vezanih za pitanja mladih i konkurisanjem za sredstva kod vladinih i nevladinih organizacija;
 • organizovanjem akcija čiji je cilj prikupljanje sredstava za finansiranje akcija Đačkog parlamenta;
 • organizovanjem dobrotvornih i humanitarnih akcija;
 • organizovanjem drugih aktivnosti koje doprinose modernizaciji demokratizaciji škole.