Raspored polaganja zavrsnog i maturskog ispita – Jun 2010

RASPORED   POLAGANJA   ZAVRŠNOG   I   MATURSKOG   ISPITA

U JUNSKOM   ISPITNOM   ROKU ŠKOLSKE  2009/2010. GODINE

1. Sednica odeljenskih veća odeljenja III razreda sa trogodišnjim obrazovanjem i IV razreda održaće se u petak 28. maja 2010. g. sa početkom u 1315 časova po sledećem rasporedu: III4, IV2 , III7, IV3, IV4, III2 i IV1.

2. Prijave za polaganje završnog i maturskog ispita podnose se Sekretarijatu Škole u petak 28. maja od 1330 do 1500 i u ponedeljak  31. maja 2010. godine od 800 do 1500 časova.

Prijave je nabavila Škola i uzimaju se kod sekretara škole, a uz prijavu se prilaže svedočanstvo o svakom završenom razredu i izvod iz matične knjige rođenih.

ZAVRŠNI ISPIT

1. Izvlačenje pitanja (radnih zadataka):

–       1. juna (utorak) od  800 do 1400 sati. Konkretni raspored, u okviru utvrđenog vremena, odrediće ispitivači iz sastava ispitnih komisija za svaki obrazovni profil i sa njime upoznati predsednika ispitnog odbora – direktora i učenike Škole.

2. Pismena priprema – plan izrade praktičnog rada:

–       1.  2.  3.  i  4. juna (utorak, sreda i četvrtak i petak)

Učenici III razreda plan izrade praktičnog rada rade kod kuće. Uputstvo za izradu pismene pripreme učenicima daju ispitivači, članovi komisija.

Predaja pismene pripreme – 4. juna (petak) u  1200 časova.

  1. 3. Izrada i usmena odbrana praktičnig rada održaće  se  za  sve obrazovne profile u vremenu od 7. do 10. juna 2010. godine prema sledećem rasporedu :

– izrada praktičnog rada : 7. i 8. juna (ponedeljak i utorak ) od 800.časova

odbrana rada : 9. i 10. juna (sreda i  četvrtak ) od 800 časova

Napomena: Detaljan raspored realizacije praktičnog rada i odbrane utvrdiće sekretar ispitnog odbora i predsednici ispitnih komisija i o tome obavestiti direktora Škole i učenike.

MATURSKI  ISPIT

Izrada pismenog zadatka iz Srpskog jezika i književnosti31. maja 2010. godine (ponedeljak)  od 900 do 1200 časova. (fiskulturna sala)

Polaganje usmenog ispita iz izbornog predmeta, praktičnog rada i usmene provere znanja obaviće se prema sledećem rasporedu:

1. Polaganje usmenog ispita iz izbornog predmeta 1., 2., 3., i 4. juna 2010. godine (utorak, sreda, četvrtak i petak).

2. Predaja pismene pripreme za praktični rad – 4. juna (petak) u 1300 časova

3. Izrada i odbrana praktičnog rada – 7., 8., 9., i 10.  juna  (ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak )

Napomena: Detaljan plan polaganja ispita utvrdiće sekretar ispitnog odbora i predsednici ispitnih komisija i sa tim upoznati predsednika ispitnog odbora i učenike Škole.

SEDNICA NASTAVNIČKOG VEĆA povodom izveštaja o postignutom uspehu na završnom i maturskom ispitu održaće se 10. juna (četvrtak) sa početkom u  1400 časova.

Matursko veče11. juna 2010. (petak) u  2000 časova.

PODELA DIPLOMA je 14. juna (ponedeljak) u 1200 časova.

Napomena : Plan realizacije završnog i maturskog ispita ili eventualno njegove izmene i dopune saopštavaju predmetni nastavnici i odeljenske starešine učenicima Škole.

PREDSEDNIK ISPITNOG ODBORA,

Aca  Božić, prof.