Eлектроника

Naziv predmeta:                      ELEKTRONIKA

Ciljevi predmeta:                                 Cilj je sticanje osnovnih pojmova o elektronskim elementima, njihovim karakteristikama i primeni u

elektronskim kolima

Polazna osnova: Sl.glasnik …

 

Razred:                                                Drugi

Fond časova (T+V+B):                        2+1 čas nedeljno, 74+37 časova godišnje

Preporučena literatura: ²Elektronika“Nikola Babić, ZIU Beograd,

 

Tema (broj časova)

Sadržaji

UVOD (2)

 

 

Kristalna ctruktupa poluprovodnika. Poluprovodnici N i P. tipa

DIODE (14)

 

Obrazovanje PN soja. Direktno i inverzno polarisani PN spoj. Karakteristika PN spoja. Proboj PN spoja. Diode. Proizvodnja dioda. Usmeračke diode. Jednostrani usmerač. Dvostrani usmerač. Grecov usmerač. Stabilizatorske diode i njihova primena.

 

BIPOLARNI TRANZISTORI (18)

 

Princip rada tranzistora na modelu sa zajedničkim emitorom. Osnovne komponente ctpuja u tranzistoru. Koeficijenti strujnog pojačanja. Karakteristike tranzistora.

Pojačavač sa zajedničkim emitorom. Radna prava i radna tačka. Ekvivalentna šema bipolarnog tranzistora sa h parametrima. Stabilizacija radne tačke. Izrazi za pojačanje struje, napona i snage kod pojačavača sa zajedničkim emitorom. Frekvencijska karakteristika pojačavača sa zajedničkim emitorom.

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom. Darlingtonov spoj.

Bipolarni tranzistor kao prekidač.

Pretvarači napona sa bipolarnim tranzistorima.

 

FET-ovi (7)

 

Princip rada feta na modelu sa zajedničkim sorsom. Statičke karakteristike feta. Parametri feta. Jednosmerni režim rada pojačavača sa fetovima. Radna prava i radna tačka. Automatski prednapon. Pojačavač sa zajedničkim sorsom.

 

TIRISTORI (14)

 

Vrste tiristora. Triodni tiristor. Karakteristike tiristora. Triak i diak. Pobuđivanje tiristora. Fazno regulisanje pomoću diaka i triaka. Usmerači sa tiristorima. Pretvarači učestanosti sa tiristorima. Hlađenje poluprovodnika; proračun rashladnog kola.

 

OSCILATORI (4)

 

RC oscilatori. Astabilni multivibratori

OPTOELEKTRONIKA (3)

 

Fotodiode, fototranzistori i fotootpornici

PRIMENA ELEKTRONSKIH KOLA U ENERGETICI (6)

 

Višetarifni sistemi: Automati za uključivanje svetla

INTEGRISANA KOLA (2)

 

Monolitna i hibridna integrisana kola