Naziv predmeta:  FIZIKA

Ciljevi predmeta:  Sticanje znanja o nameni i strukturi

Polazna osnova: Sl.glasnik …

 

Razred:                                                PRVI

Fond časova (74 godišnje):                  2 časa nedeljno,

Preporučena literatura: Fizika sa zbirkom zadataka za prvi razred srednje škole,JEVREM JANJIĆ, ZIU Beograd,

 

Tema (broj časova)

Sadržaji

UVOD UFIZIKU(2)

 

Predmet,metode i zadatak fizikeFizičke veličine,Merenje,SI-sistem

KRETANJE,KINEMATIKA(5)

Mehaničko kretanje,Referentni sistem Putanja,Put,Vreme,Ubrzanje,Primeri ubrzanog kretanja

 

SILA(4)

Sila,Masa, Princip inercije.Osnovni zakon mehanike .Ravnoteža tela principi statike

GRAVITACIONO POLJE (2)

 

Njutnov zakon gravitacije.Sila teže i težina tela

IMPULS  (2)

Impuls i II Njutnov zakon.Zakon održanja impulsa

ENERGIJA  (3)

Rad sile.Snaga.Mehanička energija.Zakon održanja energije

UNUTRAŠNJA ENERGIJA.TOPLOTA  (4)

Unutrašnja energija.Premena unutrašnje energije.I i  II princip termodinamike

KRETANJE MOLEKULA  (3)

Atomi i molekuli.Kinetička teorija gasova.Zakoni idealnih gasova

 

 

MOLEKULSKE SILE (4)

Molekulske sile u tečnosti.Površinski napon.Kristalna i amirfna tela.Hukov zakon

ELEKTRIČNO POLJE  (4)

Kulonov zakon.Eletrično polje.Potencijal i napon električnog polja.Zakon održanja naelektrisanja

ELEKTRIČNA STRUJA I MAGNETNO POLJE  (6)

Lorencova sila.Električna struja.Magnetna indukcija mag. Fluks.Amperov zakon.Elektromotor,princip rada

ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA  (6)

Elektromagnetna inducija,Feradejev zakon.Samoindukcija i uzajamna ind.Transformator

OSCILOVANJE I TALASI (7)

Oscilovanje u mehanici.Slobodne i prinuddne,prigušene i neprigušene osc.Nastanak i vrste talasa.akustika:zvuk i ultrazvuk

SVETLOSNI TALASI (4)

Svetlost,spektar.interferencija i difrakcija.Polarizacija

RELATIVISTIČKA FIZIKA (2)

Postulati speecijalne teorije relaativnosti.Kontrakcija dužine ,Dilatacija vremena.Zavisnost mase od brzine

KVANTNA FIZIKA (2)

Kvant energije,foton Fotoelektrični efekat.De-Broljeva formula

STRUKTURA ATOMA  (5)

Stacionarna stanja atoma.Pobuđivanje i zračenje atoma.Spontano i stimulisano zračenje

STRUKTURA ATOMSKOG JEZGRA  (5)

Struktura atomskog jezgra.Nuklearne sile.defekt mase.Radioaktivni raspad.Nuklearne reakcije Elementarne čestice