Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

9

Основни појмови екологије

4

Застита И унапредјивање зивотне средине

23

Појам загадјивања зивотне средине:ваздуха,воде ,земљиста,хране И радиоактивно загадивање

2

Застита природе—национални паркови,паркови проироде И резервати