Elektroenergetika – plan

Наставне теме/                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

 

1.ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА и МРЕЖЕ 10

 

 

1.1. Електроенергетски систем

1.2. Производња електричне енергије

1.3. Разводна постројења

1.4. Заштита у постројењима

1.5. Електричне мреже

1.5.1. Надземне мреже

1.5.2. Подземне мреже

1.6. Стандардни напони и пад напона вода

1.7. Заштита електричних мрежа од пренапона

 

2.ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (12)

 

 

 

2.1., Врсте и улоге електричне инсталације

2.2. Проводници и каблови за електричне инсталације

2.3. Инсталационе цеви

2.4. Осигурачи

2.5. Прекидачи

2.6. Прикључни уређаји

2.7. Изградња електричних инсталација

2.8. Напон додира и заштита од удара струје

2.9. Електрични извори светлости

2.10. Светиљке  

 

3.ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ (40)

 

3.1. Трансформатори (8)

а) Принцип рада

б) Преносни однос трансформатора

в) Губици у трансформатору

г) Конструктивни састав трансформатора

д) Хлађење трансформатора

ђ) Врсте трансформатора

3.2. Асинхрони мотори (12-14)

а) Конструктивни састав и врсте

б) Принцип рада

в) Пуштање у рад

г) Момент мотора

д) Једнофазни асинхрони

.3.3 Синхроне машине (5)

а) Конструктивни састав

б) Принцип рада

г) Карактеристике cинхроног.генератора

) Карактеристике cинхроног мотора

3.4. Генератори једносмерне струје (5)

а) Конструктивни састав

б) Принцип рада

г) Врсте и карактеристике генератора једносмерне струје

3.5. Мотори једносмерне струје (6-7)

а) Принцип рада

б) Врсте мотора и њихове карактеристике

3.6. Комутаторске машине (2)  

а) Једнофазни редни комутаторски мотор

б) Оточни комутаторски мотор

3.7. Усмераче (2)

а) Обртна усмерача

б) Мотор-генераторска група