Primena racunara u elektrotehnici-plan

Tema (Broj casova)

Sadrzaji

1. Racunarski sistem(6)

 

Osnovne komponente, njihove karakteristike i uloga u računarskom sistemu. Uloga i osobine operativnog sistema. Aplikativni programi – vrste i namena.

2. Racunarske komunikacije(4)

 

Vrste i karakteristike računarskih mreža. Uloga računarskih mreža i način njihove upotrebe u savremenim komunikacijama Internet.

3. Rad sa tabelama (14)

 

Osnovni pojmovi (tabelarno uređeni podaci, veze među podacima, veze između podataka i njihove grafičke predstave). Osnovni pojmovi o programima za rad sa tabelama.

Unošenje podataka u tabelu. Manipulacije podacima.

Transformacije tabele. Formatiranje tabele.

Formule. Adrese ćelija. Reference. Imena.

Funkcije.

Automatsko unošenje serija podataka.

Grafičko predstavljanje podataka. Kreiranje grafikona. Izmene u grafikonu.

Prethodni pregled tabele i g

tampanje.

Povezivanje programa za obradu teksta i programa za rad sa tabelama.

4. Izrada prezentacija (8)

Pojam prezentacije (dijaprojektor, slajdovi, grafoskop)

Slajd. Podloga. Forma (leyout).

Animacija. Prelaz. Zvuk.

Prikazivanje prezentacija

5. PRIMENA RAČUNARA

U ANALIZI

I SIMULACIJI ELEKTRIČNIH KOLA (12)

Hardverski zahtevi, instalacija i izgled radnog prostora. Komponente. Povezivanje i podešavanje parametara.

Crtanje jednostavnih šema. Crtanje složenijih šema.

Instrumenti. Povezivanje i podešavanje instrumenata.

Simulacija.

Štampanje dokumenata. Formiranje NET lista.

.

Priprema racunara za crtanje i projektovanje elektronskih kola (30)