Elektronika I – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Увод (4)

 

-Кристална структура полупроводника

-Полупроводници N и P типа

 

Диоде (20)

 

-Образовање PN споја

-Директно и инверзно поларисани PN спој

-Карактеристика PN споја

-Пробој PN споја

-Диоде

-Производња диода

-Једнострани усмерач

-Удвостручавач напона

-Двострани усмерач

-Грецов усмерач

-Стабилизаторске диоде и њихова примена

-Капацитивност PN споја и варикап диоде

-Усмерачке, прекидачке, Шоткијеве и PIN диоде

 

Појачавачи са биполарним транзисторима (25)

 

-Опште особине појачавача

-Изобличења

-Појачавач са заједничким емитором

-Радна права и радна тачка

-Еквивалентна шема транзистора

-Узроци нестабилности радне тачке.

-Стабилизација радне тачке

-Фреквенцијска карактеристика појачавача са заједничким емитором

-Милеров ефекат

-Појачавач са заједничким колектором.

-Појачавач са заједничком базом

 

ФЕТ-ови (7)

 

-Принцип рада фета на моделу са заједничким сорсом

-Статичке карактеристике фета

-MOSFET-ови. VMOSFET-ови

 

Појачавачи са Фетовима (10)

 

-Појачавач са заједничким сорсом; радна права и радна тачка

-Аутоматски преднапон

-Параметри фета

-Појачавач са заједничким сорсом; еквивалентна шема и појачање

-Појачавач са заједничким дрејном

-Појачавач са MOSFET-ом

 

Сложени појачавачи (8)

-Вишестепени појачавачи

-Појачавачи са негативном повратном спрегом

-Дарлингтонов спој

-Класе рада појачавача

-Појачавачи снаге са комплементарним паром транзистора

 

Осцилатори (6)

 

-Позитивна повратна спрега; Баркхаузенов услов осциловања

-RC осцилатори са Виновим мостом

-Колпицов осцилатор

 

Транзистор као прекидач (4)

 

 

 

 

-Биполарни транзистор као прекидач

-MOSFET као прекидач

 

Тиристори (8)

 

 

 

-Врсте тиристора

-Триодни тиристор

-Триак и диак

-Фазна регулација помоћу триака и диака

 

Оптоелектроника (7)

 

-Фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници

-Светлеће полупроводничке диоде

-Фотоспојнице

-Течни кристали