Merenja u elektronici – plan

Тема (број часова)

Садржаји

УВОД (7)

 

 

Јединице преноса

Чланкасти ослабљивачи

Ћелијски ослабљивачи

Фреквенцијски компензовани ослабљивачи.

ОСЦИЛОСКОПИ (16)

 

Катодна цев

Блок шема осцилоскопа

Милеров интегратор

Генератор временске базе

Закашњена временска база

Синхронизација

Вертикални и хоризонтални појачавач

Електронски преклопник

Фреквенцијски компензована сонда

Мерење једносмерног и наизменичног напона, појачања и слабљења, учестаности и фазне разлике калибрисаним осцилоскопом

Снимање полупроводничких карактеристика помоћу осцилоскопа са систематском грешком. Снимање без систематске грешке

Трасери с временским мултиплексом

ЕЛЕКТРОНСКИ ГЕНЕРАТОРИ (8)

 

Опште карактеристике и подела електронских генератора

RC генератори

Генератори функција

Воблери.

МЕРАЧИ ПАРАМЕТАРА И МЕРАЧИ КАРАКТЕРИСТИКА СИГНАЛА (5)

Ефективна вредност сложеног периодичног сигнала

Блок шема К-метра

Мерење фактора изобличења

ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ (20)

 

Дигитални фреквенцметри

Блок шема дигиталног фреквенцметра

Мерење средњих, ниских и високих учестаности

Тачност дигиталног фреквенцметра

Употреба NF филтра или сонде

Дигитални мултиметри. Опште особине дигиталних мултиметара

Блок шема дигиталног мултиметра

А/D конверзија методом двојне интеграције; аутоматско подешавање нуле; тачност А/D конвертора

Основно мерно коло с заштитом од погрешног укључивања

Претварање једносмерног напона у ниски једносмерни напон

Претварачи једносмерне и наизменичне струје у ниски једносмерни напон

Претварање ефективне вредности наизменичног напона у једносмерну

Четворожично мерење ниских отпорности Келвинове штипаљке

Релативно мерење отпорности

Испитивање полупроводника дигиталним мултиметром

Мерење на уграђеним елементима дигиталним мултиметром

Тачност дигиталних мултиметара

ИНСТРУМЕНТИ СА МИКРОРАЧУНАРОМ (7)

Блок шема инструмената са микрорачунаром

Универзална магистрала за размену података

Повезивање мерних уређаја универзалном магистралом

Синтетизатори учестаности

Принцип индиректне синтезе

Синтеза с високим разлагањем

Принцип директне синтезе

Амплитудна и фреквенцијска модулација

Скин ефекат

Дигитални инструменти за мерење R, L, C, Q и D. Основни принцип мерења

Блок шема RLC метра

Елиминација грешака проузрокованих паразитним елементима.

Осцилоскопи са дигиталним памћењем

Уређаји за аутоматска мерења

Логички анализатори

 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Редни број вежбе (број часова)

Начин остваривања вежби

1. Ослабљивачи. Мерење нивоа, појачања и слабљења у dB

2. Подешавање осцилоскопа. Подешавање фреквенцијски компензоване сонде.

3. Мерење једносмерног и наизменичног напона осцилоскопом

4. Мерење учестаности осцилоскопом

5. Мерење фазне разлике осцилоскопом

6. Мерење појачања и слабљења осцилоскопом

7. Мерења на укљученим уређајима осцилоскопом

8. Снимање карактеристика полупроводника осцилоскопом

9. Снимање фреквенцијских карактеристика уређаја воблером

10. Мерење времена успона, опадања и кашњења импулса осцилоскопом

11. Мерење коефицијента изобличења К-метром

12.Основна мерења дигиталним мултиметром. Испитивање полупроводника    дигиталним мултиметром. Четворожично мерење ниских отпорности.

13. Мерења на уграђеним елементима дигиталним мултиметром.

14. Мерење RL и C дигиталним RLC-метром

15. Мерење степена АМ социлоскопом

 

Вежбе се реализују са трећином одељења. Вежбе по могућству организовати тако да сви ученици у групи раде једну вежбу. Једна вежба се ради два спојена часа; за ово време треба урадити мерења и комплетан извештај

Вежбе се састоје у практичном реализовању написаних програма. Ученици врше повезивање макета са мерним инструментима и  на тај начин се упознавају са мерним инструментима, врше подешавања (калибрацију ) на њима и увежбавају поступак мерења .

Вежбе прати документација у облику практикума.