Javna nabavka naftnih derivata i goriva za motorna vozila

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Број:01-28/1-2014
Датум:05.02.2014.
Место:Пирот
                      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Назив наручиоца:

Техничка школа

Адреса наручиоца:

Таковска 22. 18300 Пирот

Интернет страница:

www.tsp.edu.rs

Врста наручиоца:

Установа образовања

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

ЈНМВ 01/14

Опис предмета набавке:

Добра

Назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка добара нафтних дериватa и горива за моторна возила

Гориво:безоловни бензин МБ 95,еуро дизел и ТНГ-течни нафтни гас.

– 09000000 нафтни деривати, гориво,

електрична енергија и други извори енергије

Критеријум за доделу

уговора:

 

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања

конкурсне документације,

односно интернет адреса

где је конкурсна

документација доступна:

 

Конкурсна документација се преузима са Порталајавних набавки и са интернет странице наручиоца