masinski elementi-plan

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

ИНСТАЛАТЕР 

Трајање: три године 

Циљ : Стицање стручно теоријских знања, умења и навика потребних за обављање послова у оквиру образовног профила. Оспособљавање ученика за брзо укључивање у процес рада, брзо прилагођавање новим технологијама и достигнућима при одржавању и поправљању инсталација.

Задаци :

  • овладавање технолошким поступцима, ручне и машинске обраде на обликовању елемената цевних и других инсталација, постављању и монтажи инсталација и уређаја водовода, канализације, грејања и проветравања;

 

  • оспсобљавање ученика за правилну употребу, примену и одржавање средстава рада, њихово рационално и економично коришћење;

 

  • примена знања о правилном избору материјала за израду елемената инсталације и оспособљавање за њихово рационално коришћење и смањење отпада;

 

 

  • стицање знања, умења и вештина у мерењу и контролисању делова у процесу рада и остваривању потребног квалитета;

 

  • стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.