interfejs_start

Maturski rad: Savic Nikola, IV-4 „E-DNEVNIK“

Maturant: Savić Nikola, IV-4, Elektrotehničar računara
Predmet: Računarske mreže i komunikacije
Tema: E-DEVNIK KLIJENTSKA APLIKACIJA

 

interfejs_start

OLG

Zadatak praktičnog rada je izrada  e-dnevnik  klijent aplikacije  za potrebe škole. U pitanju je izrada Windows aplikacije za generisanje XML fajla sa ocenama učenika za potrebe Web aplikacije za prikazivanje ocena učenika na sajtu škole. Aplikacija treba  da sve potrebne podatke preuzme iz posebno kreirane baze podataka i na osnovu njih generiše xml fajl formata potrebnog  Web aplikaciji za prikaz ocena učenika. Web aplikacija u ovom slučaju je Online Grades sistem za onlajn pregled i unos ocena učenika.

 

Tehnologije i alati upotrebljeni za razvoj aplikacije:
Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition, .NET Framework, C#, SQL, ADO.NET, Microsoft Access 2007, Online Grades, XML.

Maturski rad (Word dokument, source code i instalaciju programa) možete preuzeti ovde.

 

  {edocs}Maturski/e-dnevnik.doc,750,600,link{/edocs}

 

2.1 Namena aplikacije-osnovne mogućnosti

e-dnevnik klijent je aplikacija koja služi za eksportovanje ocena učenika na e-dnevnik server ocena škole,koristeći š kolsku bazu podataka sa ocenama organizovanu na specifičan način. Ova aplikacija nije elektronski dnevnik za vođenje ocena učenika,već samo klijent aplikacija koja iz posebno organizovane baze podataka preuzima potrebne podatke i stvara xml fajl potreban za unos na e-dnevnik aplikaciju na severu (u sklopu internet prezentacije škole). Učitavanje  tog fajla je ručno,u sklopu odgovarajuće strane Online Grades  sistema škole.

2.2Izgled prozora aplikacije

interfejs_start

2.3 Rad sa aplikacijom –koraci ka generisanju xml fajla

 1. Pokretanje aplikacije se vrši klikom na prečicu programa na desktopu ili na ikonicu programa u start meniju.

ikonica

   

  1. Poruka po prvom pokretanju koja saopštava da prethodna podešavanja programa nisu pronađena se javlja ako:
  • nije pronađen fajl sa podešavanjima lastset.txt 
  • aplikacija se pokreće po prvi put 
  • lastset.txt  je oštećen ili nepotpun 

   

   prvo_pokretanje

  Ukoliko su sva podešavanja pronađena i ispravna aplikacija će sama pronaći bazu podataka sa ocenama učenika i sama ponuditi naziv i lokaciju generisanog xml fajla.

  1. Pronalaženje baze podataka klikom na dugme učitaj je potrebno ukoliko se želi promeniti baza podataka koja se koristi ili po prvom pokretanju programa.U svakom slučaju naziv baze podataka koja se trenutno koristi i njena lokacija je data odmah pored dugmeta Učitaj.
  2. Unos korisničkog imena i lozinke za e-dnevnik škole u odgovarajuće tekst boksove.Lozinka koja se unosi je ista ona koju profesori koriste za pristup svom nalogu na e-dnevniku škole.Unos je obavezan.
  3. Unos imena predavača se odnosi na stvarno ime profesora i prikazuje se na odgovarajućim stranama e-dnevnika na internetu.Ovo je obavezno polje.
  4. Izbor perioda tj. perioda školske godine  na koji se odnose ocene je zahtevano i obavezno polje.Potrebno je iz padajuće liste izabrati odgovarajući period.
  5. Komentar o odeljenju/predmetu nije obavezan i odnosi se na lična zapažanja o ukupnom učinku odeljenja iz nekog predmeta koja se prikazuju u okviru liste sa ocenama svih učenika određenog odeljenja.Maksimalno 1000 karaktera.

  1. Izbor predmeta jeste izbor odgovarajućeg predmeta na koji seodnose ocene učenika.Zbog specifičnosti Online Grades   sistema nije moguće odjedanput eksportovati sve ocene svih učenika jednog odeljenja za sve predmete već samo za jedan predmet.Ovo je obavezno polje i ukoliko se ne odabere ni jedan predmet aplokacija će prikazati poruku o grešci.
  2. Izbor odeljenja iz padajuće liste je obavezno i ovim se eksportuju ocene učenika samo izabranog odeljenja. Ovo je obavezno polje i ukoliko se ne odabere ni jedno odeljenje aplikacija će prikazati poruku o grešci.
  3. Izbor lokacije i naziva eksportovanog xml fajla ukoliko nije ponuđena  ni jedna lokacija ili se ona želi promeniti, vrši klikom na dugme EKSPORT .Nakon odabira naziva i likacije ista se prikazuje uodmah pored dugmeta.Naziv nije bitan ali se preporučuje da to bude nešto u vezi sa profesorom,predmetom,datumom eksporta i slično. 
  4. Eksportovanje započinje klikom na dugme eksportuj .Na izabranoj lokaciji se formira potreban xml fajl ukoliko su svi zahtevani parametri prisutni.U suprotnom dolazi do poruke o grešci. 
  5. Pomoć korisniku se dobija klikom na link pomoć,koji će prikazati sadržaj indeksa tema koje nude rešenja problema sa redom u aplikaciji.Ovaj sadržaj će se prikazati u podrazumevanom Web pregledaču. Takođe sadržavanjem kursora nad elementima prozora pojaciće se tooltip baloni sa uputstvima u vezi sa objektom ispod. 
  6. Kraj rada se vrši klikom na dugme zatvori a pritom se korisnik pita da li je siguran da želi da završi rad u aplikaciji.

  yes_no_dialog