Osnove elektrotehnike I – plan

Наставна тема

(број часова)

Садржаји по темама

 

УВОД (4)

 

Структура материје. Основни појмови о електрицитету и електричним својствима материје.

Проводници, полупроводници и изолатори.

Појам јединица. Међународни систем јединица.

ЕЛЕКТРОСТАТИКА (17)

 

Појам наелектрисаног тела. Количина електрицитета, дефиниција и јединице.

Појам електричног поља. Графичко приказивање електричног поља. Хомогено електрично поље. Вектор електричног поља.

Силе у електричном пољу. Кулонов закон.

Електростатичка индукција. Поларизација диелектрика.

Електрични потенцијал. Електрични напон. Јачина хомогеног електричног поља. Пробој диелектрика. Диелектрична чврстоћа.

Mатеријали за диелектрике.

Појам капацитивности. Капацитивност плочастог кондензатора. Редно, паралелно и мешовито везивање кондензатора.

 

 

ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (60)

 

Појам једносмерне електричне струје. Дејства електричне струје.

Јачина електричне струје. Густина струје. Појам електричног кола. Елементи електричног кола. Електромоторна сила генератора. Електрохемијски генератори. Електрична отпорност. Отпорност проводника. Зависност отпорности од температуре. Електрична проводност. Материјали за проводнике и отпорнике. Омов закон. Референтни смер струје и напона.

Први Кирхофов закон. Електричне силе у колу. Други Кирхофов закон.

Џулов закон. Електрични рад и електрична снага. Мерење струје и напона. Везивање амперметра и волтметра у коло.

Решавање простог кола са једним генератором и једним пријемником. Одређивање напона на крајевима реалног генератора.

Снага генератора и снага потрошача. Режим празног хода и кратког споја. Режим максималне снаге.

Редно и паралелно везивање генератора. Редно, паралелно и мешовито везивање отпорника.

Уопштен Омов закон.

Сложено електрично коло.

Други Кирхофов закон за сложено коло. Решавање сложених кола помоћу првог и другог Кирхофовог закона.

Струјни генератор.

Решавање сложених кола претварањем напонског генератора у струјни и обрнуто.

 

 

 

МАГНЕТИЗАМ (30)

 

Појам магнетног поља. Графичко представљање магнетног поља.

Магнетна својства материје.

Магнетна индукција. Магнетна пропустљивост.

Флукс вектора магнетне индукције. Магнећење феромагнетних материјала. Магнетни хистерезис. Магнетни материјали.

Магнетно поље струје у проводнику. Магнетно поље струје у навојку и навоју. Електромагнетна сила.

Навојак и навој у магнетном пољу. Принцип рада електромотора једносмерне струје.

Електромагнетна индукција. Ленцов закон. Индукована електромоторна сила у проводнику. Индукована електромоторна сила у навојку и навоју.

Сопствено магнетно поље. Сопствени флукс. Коефицијент самоиндукције (индуктивност).

Електромоторна сила самоиндукције. Међусобна индукција. Електромоторна сила међусобне индукције.

Вртложне струје.

 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

 

1. Наелектрисано тело.

2. Кондензатори, пуњење и пражњење.

3. Везе кондензатора.

4. Дејства електричне струје.

5. Електрично коло.

6. Мерење напона и струје.

7. Зависност отпорности од димензија и

од темпертуре.

8. Омов закон.

9. Први Кирхофов закон.

10. Други Кирхофов закон.

11. Мерења на генераторима.

12. Везе отпорника.

13. Магнети и електромагнети.

14. Калемови.

15. Самоиндукција