Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Увод (10)

Податак и информација. 

Обрада података.

Уређаји за АОП. Историјски развој.Дискретно представљање података. Представљање бројних података. Представљање 

предзнака броја. Сабирање и одузимање целих бројева. Фиксни и покретни зарез. БЦД бројеви.

Стандардни кодови. Преглед основних компоненти рачунарског система. Функционалне јединице рачунарског система. Процесор. Меморијски подсистем. Магистрале. Улазно/излазни подсистем.

 

 

Централни процесор (12)

Архитектура процесора. 

Управљачка јединица. А Л У (Аритметичко-логичка јединица). Регистри опште намене и управљачки регистри микропроцесора. Формати иструкција.Фазе припреме и фаза извршења инструкције. Типови инструкција. Унарне, бинарне и сложене операције. Проточно извршавање инструкција.Хазарди и мере за њихово превазилажење. Пипелине организација процесора. Принципи пипелине организације. Степени пипелине-а. Векторска обрада.

 

Скуп инструкција

CISC i RISC архитектура CISC приступ. Архитектура 16, 32 и 64-битних микропроцесора. RISC приступ. Архитектура RISC процесора. Архитектуре процесора иѕ фамилије Intelx86. Harvard архитектура.

 

 

Меморијски подсистем (22)

 

Класификација меморија. Параметри меморија. Организација оперативне меморије. Статичке SRAM и динамичке RAM (DRAM) меморије. Пројектовање главне меморије са DRAM чиповима. Типови меморијских модула. Типови ROM меморије. Регистарска меморија. Магацинска меморија. Асоцијативна меморија.Кеш меморија. Виртуелна меморија. FIFO.           Магнетне меморије – принцип записа. Дискета и FDD драјв. Чврсти диск и  HDD драјв. Организација података на диску и дискети. File System. Врсте и поређење различитих типова фајл система. Редундантна поља магнетних дискова (RAID). Оптичке меморије – принцип записа. Стандардни оптички TD и вишенаменски дигитални DVD диск. Принцип рада CD/DVD драјвa. Flash меморије (организација, принцип рада и модули).

Улазно излазни подсистем (20)

 

Компоненте улазно излано под система. Начини преноса података. Управљање улазно излазним преносом. Програмирани U/I. U/I управљан прекидима.  U/I директним приступом меморији (DMA).

Контролери улазно/излазних уређаја. Улазно/излазни интерфејс. U/I магистрале. Принципи усклађивања брзина рада. Баферовање. Периферни уређаји микрорачунара. Тастатура. Миш. Скенер. Графичка табла. Светлосно перо. Видео адаптер. Монитори. Штамачи. Плотер. А/D  и D/A конвертори. Звучна картица. Модем. Серијски интерфејс за асинхрону комуникацију. Интерфејс за синхрону комуникацију. Паралелни интерфејс. Мреже за пренос података. Интернет. Специјални телекомуникациони сервиси. Електронска пошта.

 

Повезивање компоненти (6)

 

Магистрала. Трансфер на магистрали. Циклуси читања и уписа. Системска и локалне магистрале. Адресирање и системских компонената. Додела магистрале. Асинхрона магистрала. Синхрона магистрала. Заједничка и дељена магистрала. Дељена магистрала.