Praktična nastava- elektro praksa

Nastavni plan

Obrazovni profil:Autoelektričar, Elektro instalater, Elektromehaničar za mašine i opremu,

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

 

Predmet: Praktična nastava- elektro praksa

Razred: prvi Nedeljni fond časova: 4 Godišnji fond časova: 74 

Cilj nastave ovog predmeta u prvom razredu je da učenici steknu znanja o osnovnim radnim operacijama u mašinstvu i elektrotehnici neophodnim za dalje osposobljavanje u odgovarajućem obrazovnom profilu.

Zadaci nastave ovog predmeta su:

– sticanje osnovnih pojmova o zaštiti na radu i opasnosti odgovarajućeg obrazovnog profila;

– upoznavanje sa materijalom koji se koristi u elektrotehnici;

– upoznavanje i praktična primena alata i uređaja koji se koriste u elektrotehnici;

– upoznavanje i praktična primena pribora koji se koristi u elektrotehnici;

– osposobljavanje učenika da obavljaju osnovne mašinske i električarske radove;

– usvajanje odgovarajuće stručne terminologije i osposobljavanje učenike da koriste tehničke crteže, šeme veza, standarde i propise;

– praktična primena teorijskih znanja obrazovnih sadržaja očiglednom praktičnom nastavom;

– pazvijanje radnih navika kod učenika i privikavanje na pravilan rad pri izvođenju pojedinih radnih operacija.

 

Polazna osnova:Službeni glasnik RS – prosvetni glsnik broj 3 od 21.avgusta 2003 g.

Preporučena literatura:Miodrag Branković, Praktična nastava za prvi razred 

 

 

 

 

Nastavna tema

 

Sadržaji po temama

 

Broj časova

 

 

1.Zaštita od štetnog delovanja električne struje

 

 

 

 

 

-Pravila zaštite, zaštitna sredstva, pružanje prve pomoći.

 

 

 

4

 

2.Simboli i oznake u elektrotehnici

 

 

 

-Opšti simboli

-Simboli karakteristični za odgovarajući obrazovni profil

 

 

2

 

3.Alati koji se koriste za potrebe elektrotehnike

 

 

-Vrsta i primena alata

 

 

 

2

 

4.Elektroinstalacioni, telekomunikacioni provodnici, autokablovi i dinamo žice

 

 

 

 

 

-Podela provodnika, oznake, polaganje u (kanale, cevi, regale na zid).

-Priprema krajeva (kalaisanje, izrada okaca, postavljanje kabel papučica itd.), nastavljanje provodnika. Spajanje provodnika sa prijemnicima, natikačima i utikačima.

-Šemiranje i izrada snopića.

 

 

12

 

5.Elektroinstalacioni, telekomunikacioni i autoelektričarski pribor

 

 

 

 

 

 

 

-Utikači i utičnice: vrste i način montaže.

-Prekidači: vrste, montaža i povezivanje.

-Osigurači: delovi, tipovi i način montaže i povezivanje.

-Pribor kablovskih, VTT linija i TT instalacija.

-Izrada manje električne instalacije sa gore navedenim priborom na montažnim pločama.

 

 

24

 

6.Univerzalni instrument

 

 

 

-Upoznavanje i rad.

– Merenje osnovnih elektrotehničkih veličina.

 

 

4

 

 

7.Izvori električne energije

 

 

 

 

-Izvori jednosmerne i naizmenične struje.

-Upoznavanje učenika sa karakteristikama monofaznog i trofaznog sistema naizmenične struje.

 

 

2

 

8.Pasivni električni elementi

 

 

 

Otpornici i kondenzatori.

Oznake, primena i utvrđivanje ispravnosti

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Posebna elektro praksa

 

 

 

 

 

Za obrazovne profile elektroinstalater treba vežbati sledeće radnje:

– obeležavanje trase instalacije, rova;

– izrada rova, kanala (zidu, betonu) pomoću odgovarajućeg alata;

– rad sa građevinskim materijalima;

– pravilno odmotavanje kabla, provodnika;

– rad sa merdevinama.

Za obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu treba vežbati sledeće:

– izrada izolacionih detalja i

– namotavanje elektromagneta.

Za obrazovni profil autoelektričar treba vežbati sledeće:

– održavanje akumulatora;

– montaža i priključak akumulatora na instalaciju;

– montaža klema akumulatora na provodnike.

Za obrazovni profil elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje treba vežbati sledeće:

– rad sa bakarnim cevima;

– tvrdo lemljenje bakarnih cevi;

– priključenje napojnog voda na termičke i rashladne uređaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22