teret sa integrlnim saobracajem-plan

Предмет: Tерет  са интегралним транспортом

Циљ предмета: Упознавање основних карактеристика понашања терета при транспорту и манипулисању, као и упознавање са функцијом саобраћајног система и међусобне повезаности свих видова саобраћаја

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 9 из 2003. године, страна 24-25

Препоручена  литература:  Светлана Ранковић – Терет у саобраћају и механизација претовара, Светлана Ранковић- Интегрални транспорт

РазредДРУГИ

недељни фонд часова: 3

годишњи фонд часова: 105

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • УВОД – (10)

 

 • · Појам робе, терета и њихове особине
 • · Подела терета према начину утовара и истовара.
  Подела према условима превоза

 

 

Упознавање ученика са савременим захтевима транспорта и амбалажирања

– Упознавање ученика са технолошким захтевима робе у транспорту

– Обезбеђивање стицања основних знања из области интегралног саобраћаја

– Упознавање ученика са најсавременијим системима транспорта

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ: саобраћајни кабинет

 

ОБЛИК РАДА : фронтални и индивидуални

 

 

 

МЕТОД  РАДА : монолошки, дијалошки, демонстративни

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

 

табла, рачунар, пројектор, схеме, дидактички материјали

 

 • АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ РОБЕ– (12)
 • · Појам, подела и функција амбалаже
 • · Улога амбалаже у транспортном процесу
 • · Суштина и значај пакетизације
 • Технолошки захтеви транспортног пакета
 • · Јединице терета, формирање јединица терета
  • СТАНДАРДИЗАЦИЈА– (6)
  • · Појам и циљеви стандардизације
  • · Стандарди у области амбалаже
  • · Ознаке на роби
   • РОБА У ТРАНСПОРТУ – (21)
  • · Подела и класификација робе
  • · Квалитет робе
  • · Одређивање и проверавање квалитета робе
  • · Контрола робе у транспорту
  • · Подела паковање и транспорт лакокварљиве робе
  • · Појам и класификација опасних материја
  • · Паковање и транспорт опасних материја
  • · Ознаке за опасне материје у транспорту
  • · Силе које делују на

терет у току транспорта

 • · Остале робе у транспортном процесу
  • ПОЈАМ И ПОДЕЛА СКЛАДИШТА– (10)
  • · Појам и подела складишта
  • · Роба која се складишти
  • · Складиштење опасне и лакокварљиве робе
  • · Основни процеси у складишном систему
  • · Складишна опрема
  • · Трпељивост робе при складиштењу и транспорту
   • ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕХНОЛОГИЈА
    КЛАСИЧНОГ ТРАНСПОРТА
    – (8)
  • · Технологије класичног транспорта
  • · Основне карактеристике технологија класичног транспорта
  • · Значај улога и остала технолошка својства друмског и железничког транспорта
  • · Значај улога и остала технолошка својства водног и ваздушног саобраћаја
   • ПОЈАМ ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА– (3)
  • · Појам интегралног саобраћаја
  • · Подела технологија интегралног система транспорта
   • ПАЛЕТНИ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА– (10)
  • · Појам и подела палетних јединица
  • · Формиарање палетних јединица
  • · Опрема за манипулисање производима у палетном систему
  • · Складиштење палетне јединице
  • · Основне предности складиштења и превоза на палетама
   • КОНТЕЈНЕРСКИ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА– (10)
  • · Подела контејнера
  • · Намена типови и величина контејнера
  • · Основне фазе контејнерског транспортног  ланца
  • · Типичне технологије припреме , пуњење и пражњење контејнера
  • · Типичне технологије обезбеђења робе у контејнерима
  • · Типичне технологије манипулисање контејнера
  • · Типичне технологије причвршћивање контејнера на транспортна средства
  • · Типичне технологије транспорта контејнера
  • · Основне предности примене контејнерских јединица
   • РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТРИ– (8)
  • · Намена и основна делатност робно-транспортних центара
  • · Значај формирања и развој робно-транспортног центра
  • · Претоварно складишни уређаји
   • ТЕХНОЛОГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА– (7)
  • · Технологије интегралног друмско-железничког система транспорта, RO-RO систем, FIDER систем, BACAT систем