poslovanje saobracajnih preduzeca-plan

Предмет: Пословање саобраћајних предузећа……

Циљ предмета: Стицање знања о деловању основних  економских законитости рационалном коришћењу саобраћајних средстава у  условима тржишне економије.,упознавање

Са пословима и знањима предузетника,конструктивно решавање проблема,оспособљавање за активно тражење посла……

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр20.  из 2007. године, страна 17-18

Препоручена  литература:  –

Разред: Трећи

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 64

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод(2)

 

 

 • · Појам и значај економских наука
 • · -Појам циљеви изучавања,предмет и задаци економике и организације предузећа

 

Стицање потребних знања из области планирања и функционисања превоза

 

Стицање знања  из савремене организације превоза

Развијање креативног и

критичког мишљења у односу на пословне могућности

Упознавање са садржајем тржишне орјентације у пословању

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

кабинет

ОБЛИК РАДА : фронтални,групни ,рад

у паровима

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ ПО ПОТРЕБИ  НА ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА : моололошка,дијало

шка,игровне активности

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи задаци
 • дневнк рада
 • активност на часу

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

– ако не постоји избрисати

 

 • Предузећа(8)

 

 • · Појам ,настанак и развој предузећа
 • · Оснивање и престанак рада предузећа
 • · Циљеви ,задаци и елементи предузећа
 • · Врсте предузећа(предузећа према власништву,облици организовања предузећа у тржишној привреди)
 • · Инокосна предузећа(положај радника у предузећу)
 • · Управљање предузећем
 • · Положај предузећа у привредној реформи

 

 • Средства и извори средстава(8)

 

 • · Појам и подела средстава
 • · Пословна средства-основна средства
 • · Амортизација основних средстава
 • · Пословна средства-обртна средства
 • · Средства посебне намене
 • · Извори средстава(сопствени и туђи)
 • · Контрола трошења средстава

 

 • Трошкови(6)

 

 • · Елементи производње као елементи трошења
 • · Појам утрошака елемената производње
 • · Појам и подела трошкова
 • · Калкулација и цена коштања транспортне услуге

 

 

 • Резултати пословања предузећа(8)

 

 • · Појавни облици резултата пословања(физички обим производње)
 • · Појавни облици резултата пословања(укупан приход)
 • · Појавни облици резултата пословања(добит)
 • · Расподела резултата пословања
 • · Економски принципи пословања
 • · Појам саобраћајног тржишта и маркетинга

 

 • Организација производње саобраћајних услуга(8)

 

 • · Послови припреме саобраћајне производње(показатељи израде плана превоза)
 • · Послови припреме саобраћајне производње(припрема капацитета)
 • · Послови припреме саобраћајне производње(припрема процеса рада и документација)
 • · Послови извршења саобраћајне производње(оперативно планирање)
 • · Послови извршења саобраћајне производње(ред вожње)
 • · Послови контроле саобраћајне производње(техничка и економска)

 

 • Организација техничког остваривања производње(4)

 

 • · Типови производње(видови,системи и ритам)
 • · Организационе јединице производње и организација радног места
 • · Контрола производње

 

 • Основни појмови о предузетништву(9)

 

 • · Појам и значај предузетништва
 • · Профил,карактеристике и мотиви предузетника
 • · Процене пословних могућности за нови пословни подухват
 • · Истраживање тржишта
 • · Појам,елементи ,структура и садржај бизнис плана
 • · Законске форме организовања делатности

 

 • Основе менаџмента(5)

 

 • · Менаџмент функције(планирање,организовање,вођење и контрола )
 • · Предузетник као менаџер
 • · Резиме пословног плана
 • · Менаџмент и организација
 • · Маркетинг стратегије и процена тржишне конкурентности

 

 • Анализа услова живота

и рада у саобраћају(6)

 

 • · Саобраћај као загађивач животне средине и нарушавање услова живота
 • · Микроклиматски услови  рада у саобраћају
 • · Заштита на раду у саобраћају
 • · Професионална обољења и повреде у саобраћају