ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ „Техничар Техничка школа Пирот“

Решењем Агенције за привредне регистре, број БД 50716/2019 од 27.5.2019. године, у Регистар привредних субјеката регистрована је Ученичка задруга „Техничар Техничка школа Пирот“.

 

Ученичка задруга је самостално правно лице које је основала школа са циљем подстицања развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву. Делатност ученичке задруге је део образовно васпитног рада.

 

Чланови ученичке задруге могу бити лица запослена у школи, ученици школе и родитељи, односно други законски заступници ученика који су чланови задруге. Статус задругара стиче се приступањем ученичкој задрузи.

 

Највиши орган ученичке задруге је Скупштина. Скупштину задруге чини сви задругари. Сваки члан Скупштине има право да бира и да буде биран у органе задруге.

 

У циљу формирања Скупштине ученичке задруге, позивају се заинтересована лица да приступе ученичкој задрузи најкасније до 10.6.2019. године до 17,30 часова. Образац намере о приступању може се преузети код секретара школе.

 

Скупштина ученичке задруге, биће формирана на седници која ће се одржати 10.6.2019. године са почетком у 18 часова, у aмфитеатру школе, са следећим

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

  1. Формирање Скупштине

 

  1. Избор председника Скупштине

 

  1. Разно

 

По формирању Скупштине ученичке задруге, заинтересована лица (запослени, ученици и родитељи ученика), моћи ће да приступе ученичкој задрузи подношењем писаног захтева Скупштини задруге.

Директор Ученичке задруге „Техничар Техничка школа Пирот“

Милан Божић