elektricni i elektronski uredjaji II razred-plan

Назив предмета:                      ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

Циљеви предмета:                  Циљ овог предмета јесте пружање теориске основе неопходна за праћење других стручних предмета у области

саобраћаја

Полазна основа:                        Сл.гласник број 20 од 20.новембра2007.

Разред:                                                Други

Фонд часова (Т):                      1 час недељно, 35 часова годишње

Препоручена литература:        ²Електричне инсталације на возилу“ Јожеф Декањ

Тема (број часова)

Садржаји

Задаци

Начин остварења

Наставна средства

Напомене

УВОД(2)

 

 

Историски развој електричних уређаја,електричне инсталације,сигналних уређаја на моторном возилу.Историјски развој електронских уређаја применљивих у моторним возилима

Обезбедити ученицима стицање знања о елементима електричних инсталација и сигналним уређајима на возилима.

Упознати ученике са савременим електронским уређајима и њиховом улогом на возилима

Обезбедити ученицима стицање теориских знања о паљењу и убризгавању код бензинских и дизел мотора.

Упознати ученике са радом система за паљење на возилима.

Место: Учионица

 

Облици рада:

теоретска настава

 

Праћење напредовања и оцењивање:

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

  1. праћење остварености исхода
  2. тестове знања
  3. тестове практичних вештина

 

Методе рада:

Фронтални рад, дијалог,  демонстрација, вођена дискусија, графити, олуја идеја

 

 

При остваривању програма треба се ослањати на претходно сечена знања ученика,пре свега из физике . Приликом   излагања градива тежиште треба да буде на оним деловима програма који су потребни за разумевање  стручних предмета на основама електротехнике.При извођењу наставе користити сва наставна средства,демонстрирати поједине законе,дејства електричне струје и начина мерења појединих електричних величина .Теоријске законе објашњавати у што већој мери на примерима из праксе. Инсистирати на редовном праћењу наставе и учењу,јер ученици у потпуности морају савладати основне појмове и законе.

Уџбеник према препорученој литератури,

 

За теоријски део наставе треба предвидети кабинет опремљен рачунаром и пројектором. Пожељно је кабинет опремити паноима који представљају сажето градиво предмета.

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ(8)

Задаци електричних инсталација. Позитивна и негативна маса.Ауто каблови. Осигурачи. Прекидачи и релеји. Спојнице. Командна табла. Осветљење. Врсте сијалица. Аутомат показивача правца. Обртомер. Показивач температуре. Меречи нивоа горива. Сигнализација недозвољеног притиска уља.

ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ(10)

Акумулатори (елови,испитивање, одржавање).Алтернатор(улога и делови).Реглер. Електропокретач. Мотори једносмерне струје (брисачи,пумпа за гориво)

 

ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ(5)

Електронски системи заштите возила. Информациони системи и вођење возила до циља.Вебасти грејачи. Анти блок системи. Системи за регулацију проклизавања возила.

 

СИСТЕМИ ПАЉЕЊА И УБРИЗГАВАЊА

(10)

Класични батериски систем паљења. Транзисторски систем паљења. Електронско паљење.Системи КЕ-ЈЕТРОНИК ,МОТРОНИК. Давачи и извршни елементи.Електронски системи убризгавања са гасом.Системи убризгавања дизел мотора.Пумпе за убризгавање.Комон реил систем. Електронска регулација дизел мтораЕДС. Издувни гасови и прописи.