Fizicko vaspitanje 1 – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Развој физичких способности и очување здравља

Атлетика -19

Вежбе на справама и тлу – 21

Вежбе спретности координације и окретности – 6

Кошарка -23

Праћење телесног развоја – 5

 

 • · Утврђивање иницијалног стања
 • · Општефизичка припрема
 • · Рад усмерен на развој или одржавање појединачних способности: (сви видови), брзина(брзина реакције, појединачног покрета и фреквенција покрета), издржљивост(аеробна и анаеробна), покретљивост, координација, прецизност, равнотежа.
 • · Атлетика
 • · Гиманстика
 • · Спортске игре
 • · Аеробик
 • · Плес и др.
 • · Тестови за утрђивање стања способности
 • · Правилно држање тела
 • · Утврђивање финалног стања
 • · Провера умења стечених у основној школи
 • · Техника: вежбе трчања
 • · Високи и ниски старт
 • · Техника бацања
 • · Елементарне игре
 • · Полигони
 • · Дозирање оптерећења преко пулса
 • · Припремање организма за вежбање(загревање, изтезање …)
 • · Основни елементи партера
 • · Основни елементи на справама
 • · Подршке у паровима
 • · Равнотеже у паровима
 • · Колутања и прескоци у паровима
 • · Вежбе изтезања
 • · Полигони који у себи садрже гимнастичке елементе
 • · Обнављање основних елемената технике
 • · Игра
 • · Одељенско такмичење
 • · Техника: Вежбе трчања, високи и ниски старт
 • · Технике скокова
 • · Технике бацања
 • · Елементарне игре
 • · Полигони
 • · Припремање организма за вежбање(загревање, изтезање…)