Gradjansko vaspitanje I – plan

Наставне теме/

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Увод (1)

Уводни део укратко обрађује три теме значајне не само за непосредну реализацију часова/ радионица, већ и за сагледавање наставног програма као целине. Прво поглавље даје основне информације о садржају и могућим приступима образовању за демократију и грађанско друштво. Други део садржи детаљна упутства -сценарије за реализацију сваке наставне јединице

Ја, ми и други (6)

Циљ ове тематске целине обухвата питања и ставове које имамо према себи, другим људима и групама; лични и групни идентитет, развијање самопоштовања, разумевања и уважавања других

Едукативна радионица-филм у настави (3)

Циљ ове радионице је да се ученици уведу у наствну тему путем филма, да након гледања филма учествују у дискусији на задату тему и искажу своје мишљење и ставове о теми.

Комуникација (7)

Циљ овe тематске целине је изражавање и саопштавање мишљења и комуникације са другима;  поступци и вештине ненасилне комуникације

Односи у групи/

Заједници (7)

Циљ ове тематске целине је да покаже да постоје различити типови доношења одлука у групи и да подстакне ученике да испитају њихове предности и ограничења

Решавање сукоба

(7)

Циљ ове тематске целине је да се ученици преко личног искуства упознају са динамиком конфликата, да стекну бољи увид у факторе који утичу на понашање у конфликтним ситуацијама да би се откриле потребе и страхови страна у сукобу и да би дошло до  конструктивног  решавања сукоба

Насиље и мир

(6)

Циљ ове тематске целине је да  ученици кроз разговор и анализу (из штампе, ТВ емисија, филмова) уочавају различите врсте насиља, како оне видљиве тако и прикривене, стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине људи постоје стереотипи о томе ко су насилници