Gradjansko vaspitanje II – plan

Наставне теме/

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Увод

(1)

Упознавање са садржајем предмета и начином рада

Права и одговорности

(5)

Ова тематска целина уводи ученике у познавање и разумевање проблематике права и одговорности и развија способности, ставове и поступке који воде заштити и остваривању права

Врсте права и односи међу правима 

(5)

Ова тематска целина упознаје  ученике са садржајем Конвенције и врстама права, основним принципима Конвенције и уводи их у продубљенију анализу и разумевање међусобне повезаности и недељивости права; да сукобљена права могу да буду извор конфликата и да је за остваривање сукобљених права  потребно пронаћи конструктивна решења

Права и одговорности

(5)

Разматрајући улоге и обавезе родитеља и наставника у остваривању појединих права, ученици стичу увид у однос између права и одговорности. Ученици се упознају са државним и међународним обавезама у области остваривања и заштите права детета

Кршење и заштита права

(4)

Анализом задатих прича ученици се подстичу да препознају и развију осетљивост за ситуације кршења права детета

Едукативна радионица-филм у настави

(4)

Циљ ове радионице је да се ученици уведу у наствну тему путем филма, да након гледања филма учествују у дискусији на задату тему и искажу своје мишљење и ставове о теми

Планирање и извођење акција у корист права

(13)

Ова тематска целина припрема и подстиче ученике на активно учешће у животу школе и заједнице и омогућава систематизацију и практичну примену наученог у овом предмету. Ученици идетификују проблеме везане за дечја права у школи и средини, израђују план акције којом би те проблеме могли да решавају и изводе акцију у школи или локалној средини