Gradjansko vaspitanje IV – plan

Наставне теме/

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Увод (1)

Упознавање ученика са програмом и начином рада

 

Слободан приступ информацијама од јавног значаја

(7)

Прва тема се односи на разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у коме се информација одређује као „кисеоник“ демократије.Ученици упознају Закон о слободном приступу информацијама и могућностима које закон пружа

Медији-слика и стваност

(7)

-//-

Едукативна радионица-филм у настави

(2)

Циљ ове радионице је да се ученици уведу у наставну тему путем филма, да након гледања филма учествују у дискусији на задату тему и искажу своје мишљење и ставове о теми

Планирање каријере и улазак у свет рада

(7)

Друга тема се односи на професионални развој уважавајући концепт доживотног образовања и будуће каријере.Ученицима се указује на значај  на значај дефинисања професионалних циљева и планирање каријере за одговоран однос у процесу даљег професионалног образовања и рада

Представљање личних карактеристика значајних за даље професионално образовање и тражење посла

(7)

Одговоран однос подразумева многе компоненте, али се посебна пажња посвећује самопоуздању, флексибилности, прилагодљивости на промене и на процес доношења одлука.  Представљање сопствених вештина и способности је најзначајнија компонента професионалне биографије и пријаве за посао или факултет

Шта носим са собом

(1)

Образовање за живот у грађанском друштву тежи да помогне ученицима да се развију у критичке грађане који су спремни и компетентни да размишљају и делају конструктивно у демократски уређеној држави. Зато је важно подржати њихово критичко размишљање