Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Књижевност просветитељства

(7)

– тумачење појмова:

рационалан, рационализам,

просвета, просвећеност

– стицање знања о

филозофији здравог разума

– стицање знања о

особеностима књижевних

дела ове епохе

– стицање знања о

Писмо Харалампију

– Живот и прикљученија

– Кир Јања

Књижевност европског романтизма

(9)

–  Одлике, поетика, стилске

карактеристике,

представници и

значај епохе романтизма;

Цигани – Пушкин

– Евгеније Оњегин – Пушкин

– Лорелај – Хајне

– Слобода света – Петефи

 

 

 

Рад Вука Караџића и Његош

(11)

– Вуков рад на реформа

језика и правописа,

– Први српски рјечник,

– Сакупљање, проучавање и

објављивање дела из

народне књижевности;

–  Значај Вуковог рада за

културу и писменост

српског народа;

–  Горски вијенац – Његош

 

Поезија српског романтизма

(14)

– Романтизам у српској

књижевности – појава,одлике

специфичности,представници

Кад  млидијах умрети

– Ђачки растанак

– На Липару

– Јутутунска народна химна

– Кажи ми, кажи

– Тијо ноћи

– Пођем, клецнем

– Међу јавом и мед сном

Santa Maria della salute

Култура

изражавања

(17)

– говорне вежбе

– домаћи задаци

– писмени задаци

 

 

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Књижевност европског реализма 

(10)

– одлике, поетика,

представници и значај епохе

реализма у књижевности;

Ана КарењинаТолстој 

Чича ГориоБалзак

– Ревизор – Гогољ

Књижевност српског реализма

(23)

– Тематске, мотивске,

стилске и језичке

карактеристике српске

реалистичке прозе;

– Типови српских

реалистичких приповедака;

– Глава шећера – Глишић

– Ветар – Лазаревић

– Данга – Домановић

– Вођа – Домановић

– Поварета – Матавуљ

– Зона Замфирова – Сремац

– Народни посланик – Нушић

– Сиво, цуморно небо – Илић

 

Језик

(14)

– Морфологија – врсте и

промена речи у српском

језику