Prakticna nastava III razred – plan

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Циљ предмета: Оспособљавање ученика за примену стечених знања у конкретним пословима образовног профила

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 од 20.новембра 2007. године, страна 18, 19

Препоручена  литература: Практична настава за саобраћајне школе. Младен Добрић и Мирјана Мердаревић

РазредТРЕЋИ

недељни фонд часова: 5  часа

годишњи фонд часова: 160 часова

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод  (5 часа)

 

 

 • Припрема возила и документа

(10 часа)

 

 

 

 

 • Систем за управљање возилом

(25 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Систем за кочење моторним возилом

(40 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Систем еластичног ослањања

(15 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • РАм и каросерија моторних  возила

(10 часа)

 

 

 

 

 • Опрема возила

(20 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 • Утврђивање техничке исправности моторних и прикључних возила

(35 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Упознавање са наставним планом и прогрмом

 

 • · Док за возила.Упутство за руковање,одржавање. Сер књижица, колска књига.Саобраћ дозвола
 • · Сервисни радови. Нулти сервис, сервиси у гарантном року и текући сервиси
 • · Саставни делови уређаја за управљање моторним возилом и могући кварови
 • · Систем за управљање са пужним преносом, расклапање, делови. Кварови и оправке.
 • · Систем за управљање са зупчастом летвом. Расклапање, кварови и оправка.
 • · Серво уређаји (у систему управљања), расклапање, кварови и оправке.
 • · Преносне полуге, зглобови. Утврђивање и подешавање углова точкова
 • · Систем за кочење моторних возила и врсте кочница
 • · Механички систем за кочење, саставни делови, провера исправности, начин подешавања и оправке
 • · Хидраулични систем за кочење, примена, састани делови система, одржавање и оправке
 • · Пнеуматски систем за кочење, саставни делови система, кварови и начин оправке
 • · Диск и добош кочнице, примена, расклапање и склапање, кварови и оправке
 • · Поправка макете диск и добош кочнице са хидрауличним преносним механизмом
 • · Уређаји против блокирања АБС система
 • · Систем еластичног ослањања. Опруге, амортизери, ваздушни јастуци
 • · Хидраулични амортизери. Демонтажа са упознавањем саставних делова. Кварови и оправке
 • · Систем пнеуматског ослањања, саставни елементи, начин рада, могући кварови
 • · Рам и каросерија моторних возила. Упознавање са материјалима за израду рама и каросерије м. в.
 • · Упознавање са профилима и материјалима који се користе за израду рама и каросерије код бус. и кам
 • · Упознавање са опремом возила. Систем за загревање и вентилацију возила.
 • · Тахограф, функција, начин рада, очитавање података са тахографског улошка.
 • · Очитавање тахографског улошка
 • · Прикључни уређаји. Вучна кука,примена и практично упознавање
 • · Утврђивање техничке исправности од моторних и прикључних возила од значаја за безбедност саобраћаја
 • · Упознавање са уређајима за вршење техничког прегледа и начином рада на техничком прегледу
 • · Идентификација возила, провера издувних гасова код дизел мотора
 • · Провера издувних гасова код бензинских типова мотора, провера усмерености предњих точкова
 • · Провера силе кочења на ваљцима и израчунавање кочног коефицијента
 • · Уређај за проверу и контролу уређаја за управљање
 • · Уређај за проверу исправности светлосно сигналних уређаја и уређај за проверу бучности мотора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Развити код ученика поузданост, прецизност и одговорност у раду
 • Развити код ученика радне навике, а у одређеном степену и вештине
 • Обњзбедити код ученика стицање основних знања за даље праћење науке у струци
 • Познавање:Начин рада СУС мотора: напајање, подмазивање и хлађење, рада система трансмисије, управљања, кочења, и њихово одржавање
 • Обучити ученике да рационално и економично користи сретства за рад

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Саобраћајна радионица

ОБЛИК РАДА :

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА :

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и практично на моделима и склоповима возила

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 • Мотори и моторна возила