Prakticna nastava II – plan

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

УВОД (2)

–       радно место, алат, пробор

–       заштита на раду

–       АБХ заштита

–       заштита од напона додира, противпожарна заштита

Упознавање са програмом и алатом, радно место, заштита од напона додира

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СПАЈАЊА ЕЛЕМЕНАТА (4)

–       лемљење, лемљење спојева на мрежици од металне жице

–       израда жичане коцке помоћу спајања лемљењем

Процес лемљења, врсте лемилица, израда разних геометријских фигура лемљењем.

УНИВЕРЗАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ (4)

–       руковање и употреба

–       осцилоскоп: руковање и употреба

Руковање универзалним инструментом, руковање и употреба осцилоскопа

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ (22)

–       подела, својства, поступци при монтажи, мерења, обележавања, контрола исправности

–       отпорници,

–       кондензатори,

–       калемови и пригушнице,

–       трансформатори,

–       електромагнетне компоненте,

–       механичке компоненте,

–       штампане везе

–       основни технолошки поступци у микроелектроници, диоде, транзистори,

–       полупроводничка интегрисана кола

–       оптоелектронске компоненте

Подела, својства, поступци при монтажи, мерења, обележавања, контрола исправности:

–       отпорници

–       кондензатори,

–       калемови и пригушнице,

–       трансформатори,

–       електромеханичке компоненте,

–       полупроводничке компоненте(диоде, транзистори, тиристори, тријаци, дијаци, интегрисана кола, оптичке компоненте),

–       израда штампаних кола

ИЗРАДА ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА, ПОДСКЛОПОВА, СКОЛОПОВА И УРЕЂАЈА (44)

–       појачавач са транзистором

–       инвертор

–       усмерач

–       И, ИЛИ, НИ, НИЛИ кола

–       осцилатор,

–       израда исправљача напона за џепне калкулаторе,

–       израда извора за напајање за џепне и стоне калкулаторе,

–       монтажа калкулатора,

–       пуњење плоча електронских стоних калкулатора и других уреаја из производног програма,

–       лемљење компонената на плочама електронике, за уградњу у средства за средњу и вишу обраду података.

Израда основних електронских кола и уређаја:

–       израда стабилизатора напона,

–       појачавач са транзистором,

–       израда регулатора температуре лемилице

–       уређаји са логичким колима

–       осцилатор

–       операциони појачавачи