Prakticna nastava II razred – plan

Предмет Практична  настава

Циљ предмета Оспособити ученике да примењују стечена знања у конкретним пословима образовног профила.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, страна 18-19

Препоручена  литература:    М .Добрић,М. Медаревић-Практична Настава  I  и II разред  саобраћајне школе.

Разред Други (Возач мот .возила.)

недељни фонд часова: 4

годишњи фонд часова:140

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

  • УВОД 🙁 4)

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНИ  ЅИЅТЕМИ  ПАЉЕЊА  И  УБРИЗГАВАЊА.  (36 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНИ  УРЕЂАЈИ  НА  МОТОРУ .  (16 )

 

 

 

 

 

 

ЕЛ.УРЕЂАЈИ  НА  МОТОРНИМ  ВОЗИЛИМА

( 24 )

 

 

ALAT  OPREMA  I  PRIBOR(32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАМ  И  КАРОСЕРИЈА  МОТ.  ВОЗИЛА  ( 8 )

 

 

 

 

ПРЕНОСНИ  МЕХАНИЗАМ  ВОЗИЛА   (40)

 

 

  • · Мере заштите на раду,радна и технолошка дисциплина,одржавање радног простора,мере заштите животне средине.

Упознавање са Оловним и Челичним акумулаторима,провера исправности,отклањање недостатака,нега,и одржавање.Упознавање ученика са системима паљења(батеријски тип,магнетни тип,остали типови) Израда модела батеријског паљења.систем убризгавања код ОТО моторам

 

 

Основни склопови аутомобила и њихова функција.Мере заштите при поступку демонтаже , монтаже  мотора,прања,чишћења и одмашћивања делова.Заштита делова од корозије.

 

Упознавање ученика са светлосносигналним уређајима на возилу и њихова провера исправности рада.Електроинсталација возила(проводници,осигурачи,прекидачи..)Контролно мерни инструменти(индикатори  повишене температуре,притиска) дијагностицирање кварова.Уређаји за климатизацију,брисачи стакала и фарова.Такограф, функција,начин рада,исчитаванје података

 

Упознати ученике са функцијом рама и каросерије,врстама и конструкцијама, матерјалима за израду.Арњеви  и  цираде.

 

Упознавање са спојницама,дијагностицирање кварова,правилно руковање, нега и одржавање.Мењачки преносници,упознавање са врстама преносника. Разводник погона,зглобни преносници,погонски мост,дијагностика кварова начин поправке,нега и одржавање

– Sticanje znanja o vozilima u drumskom saobraćaju.

-razvijati kod učenika navike veština,preciznosti i odgovornosti u radu.

-razvijati kod učenika navike o racionalnom i ekonomičnom korišćenju sredstava za rad.

-osposobljavanje učenika za samostalnu intervenciju na putu.

-osposobljavanje učenika za dijagnosticiranje kvarova.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Kabinet za saobraćajnu praksu.

Saobraćajna preduzeća u Pirotu.

ОБЛИК РАДА :

Frontalni,grupni i pojedinačni.

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА :

Monološka,dijaloška,demonstrativna,praktičan rad.

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

  • тестови знања и вештина
  • усмено испитивање
  • самостална излагања ученика
  • domaći zadaci-dnevnik pr.nastave
  • praktičan rad sa alatima i priborom,
  • ophođenje prema alatima(zaduzenje,rad,čisćenje,nega alata i odrzavanje radnog mesta.

 

 

-model vozila sa sklopovima

-razni sklopovi vozila(motor,transmisija)

-stručna literatura

-knjige časopisi iz oblasti saobraćaja

-šeme crtezi sklopovi

-video bim

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

– ако не постоји избрисати

 

ТОЧКОВИ  И  ПНЕУМАТИЦИ  (12)

 

 

 

 

 

 

БЛОК НАСТАВА  (60 )

 

Упознавање ученика са правилним начином демонтаже и монтаже точка са пнеуматиком.Статичко и динамичко уравнотежење точка.Нега и одржавање пнеуматика.

 

Упознаванје са процесом рада саобраћајних предузећа,мерама зажтите на раду и очувања животне средине.

Познавање саобраћајних правила и прописа.