Programiranje I – plan

Тема (број часова)

Садржаји

ПРОГРАМИРАЊЕ РАЧУНАРА (2)

 

 

Појам хардвера и софтвера (њихова улога у рачунару). Програмски језици (историјски развој, подела и особине). Компајлер и линкер. Појам синтаксе и семантике програмских језика. Синтаксни дијаграми. Бекусова нотација.

АЛГОРИТМИ  (6)

Дефиниција и својства. Задатак и алгоритам. Графички запис алгоритма. Анализа проблема. Етапе решавања задатака. Провера исправности алгоритма. Структура алгоритма. Сложени алгоритми.   Алгоритме реализовати у духу програмског језика C како би ученик касније био у стању да те исте алгоритме претвори у C програме (лакше препознавање наредби гранања и наредби циклуса).

СТРУКТУРА ЈЕЗИКА И ТИПОВИ ПОДАТАКА (5)

Упознавање са структуром програмског језика C и структуром програма. Кључне речи, идентификатори, дефиниција константи и променљивих. Основни типови података у програмском језику C (тип int,  тип float и double, тип char). Унос и приказ података, функције scanf и printf.

 

ИЗРАЗИ И НАРЕДБЕ  (5)

Оператори језика  C. Изрази. Наредбе.  Првенство оператора. Оператор  доделе вредности. Аритметички оператори.  Релацијски оператори. Оператор  сизеоф. Оператори поређења.  Логички оператори. Оператори над битовима. Додатни оператори доделе вредности. Оператори инкрементирања и декрементирања. Оператори адреса-од и посредни приступ.  Стандардне библиотечке функције.

 

ТОК ПРОГРАМА И УПРАВЉАЊЕ ИЗВРШАВАЊЕМ(4)

Ток извршавања. Доношење одлуке наредбом  иф   и if-else. Наредба вишеструког гранања switch. Тринарни оператор. Безусловно гранање (наредба бреак за прескакање преосталих наредби унутар селекције, и  наредба условног израза).

НАРЕДБЕ ЦИКЛУСА  (8 )

Савлађивање основновних циклуса: for, while и do-while циклуси. Наредба break за искакање из циклуса. Наредба цонтинуе за прескакање преосталих наредби до краја циклуса.

 

ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИ ВЕКТОР ИЛИ НИЗ  (7)

Дефинисање и упознавање са низом као најједноставнији и најчешће коришћени структуирани тип података. Дефинисање низа. Иницијализација низа. Приступање елементима низа. Придруживање идентификатора низовним типовима. Претраживање низа. Сортирање низа у растућем и опадајућем редоследу. Тражење минималног и максималног елемента низа.