Srpski jezik i knjizevnost III – plan

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Књижевност модерне

(36)

– Модерна – појам, појава,

стилске особености епохе,

значај, представници;

Европска модерна

 

– Албатрос – Бодлер

– Велрен, Маларме, Рембо

– Ујка Вања – Чехов

 

Српска модерна

 

– Антологија – Поповић

– Јабланови – Дучић

– Залазак сунца – Дучић

– Долап – Ракић

– Искрена песма – Ракић

– Можда спава – Дис

– Тамница – Дис

– Светковина – Пандуровић

– Нечиста крв – Станковић

– Коштана – Станковић

– Мрачајски прото – Кочић

 

 

 

Међуратна књижевност

(33)

– појава и одлике стилских

праваца првих деценија ХХ

века – футуризам, дадаизам,

експресионизам, надреализам

у европским и српској

књижевности;

– Облак у панталонама

– Романса месечарка – Лорка

– Градинар – Тагоре

– Човек пева после рата

– Плава гробница – Бојић

– Суматра – Црњански

Ex ponto – Иво Андрић

– Сеобе – Црњански

– Туга у камену Настасијевић

– Свакидашња јадиковка

– Хана – Давичо

– Људи говоре – Петровић

– Госпа Нола – Исидора

– Салашар – Вељко Петровић 

 

Култура изражавања

(20)

– говорне вежбе

– писмени задаци

– домаћи задаци

 

 

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Језик

(14)

 

– Лексикологија – састав

лексике српског језика

– Стилска вредност лексема

– Речи из страних језика

– Фразеолошке јединице

– Термини

– Синтагме и реченице као

синтаксичке јединице

Лектира

(8)

 

 

 

– На Дрини ћуприја – Андрић

– Блок, Рилке, Аполинер

– Старац и море – Хемингвеј

– Тихи Дон – Шолохов

– Поезуја Растка Петровића

или рана поезија Десанке

Максимовић